Home » ข่าวความเคลื่อนไหวสื่อ

ชู 10 ประเด็นสู่ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการพัฒนาสื่อสารมวลชนในเอเชีย-แปซิฟิก

Author by 1/06/12No Comments »

จากการที่ Thai PBS ร่วมกับ AIBD เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสุดยอดด้านสื่อสารมวลชนแห่งเอเชีย-แปซิฟิกครั้งที่ 9 หรือ Asia Media Summit 2012) ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2555 ที่กรุงเทพฯ โดยมีการสัมมนาหลายหัวข้อ เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อมวลชนในภูมิภาคนี้ เพื่อให้เท่าทันและสอดคล้องกับสภาพสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ นั้น ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการพัฒนาสื่อสารมวลชนเป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญที่ผู้เข้าประชุมให้ความสนใจ โดยได้มีการรับฟังความเห็นของสมาชิกต่อร่างปฏิญญาฉบับครบรอบ 10 ปี หรือ Bangkok Declaration 2003+10

ร่างปฏิญญากรุงเทพฯว่าด้วยการพัฒนาสื่อสารมวลชนฉบับใหม่ มีข้อเสนอทั้งหมด 10 ประเด็น คือ บทบาทสื่อในยุคโลกาภิวัฒน์ สื่อกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม การพัฒนาสื่อสาธารณะ การเข้าถึงสื่อดิจิตอล การพัฒนาบุคลากรด้านสื่อ ระบบตรวจสอบความโปร่งใสของสื่อ สื่อกับประเด็นสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภาวะภัยพิบัติทางธรรมชาติ สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย สื่อกับการสร้างความเข้มแข็งของผู้หญิงและความเสมอภาคทางเพศ และ สื่อในสังคมที่มีความขัดแย้งและอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านทางการเมือง

ทั้งนี้ ทุกประเด็นจะประกอบด้วยสองส่วน คือ ข้อเสนอต่อผู้ประกอบกิจการ/นักสื่อสารมวลชน และข้อเสนอต่อองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายอโณทัย อุดมศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส กล่าวว่า ปฏิญญากรุงเทพฯว่าด้วยการพัฒนาสื่อสารมวลชนฉบับแรกจัดทำขึ้นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ในการประชุมผู้นำองค์กรสื่อมวลชนและการแพร่ภาพกระจายเสียงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปี พ.ศ. 2546 ซึ่งจัดโดยกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อผ่านมาแล้วสิบปีและประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมอีกครั้งจึงนำปฏิญญากลับมาทบทวนในเวทีนี้อีกครั้งก่อนที่จะจัดการรับฟังความเห็นจากองค์กรสมาชิกที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ต่อไป

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ   ฝ่ายสื่อสารองค์การ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร 0-27902156