Home » คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ สมัยที่ 1 ชุดที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554)

คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ สมัยที่ 1 ชุดที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554)

รายชื่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 1 ชุดที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554)

สายผู้ประกอบวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

1.นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข ประธาน สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ผู้จัดการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์

2.นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ รองประธาน สภาวิชาชีพข่าวฯ คนที่ 1

บรรณาธิการรายการข่าว สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย

3.นายประณต วิเลปสุวรรณ เลขาธิการ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

บรรณาธิการ สถานีโทรทัศน์ เนชั่น แชนแนล

4.นายชัยนันต์ สันติวาสะ เหรัญญิกสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

หัวหน้ากองบรรณาธิการข่าวโทรทัศน์ สำนักข่าวไทย

5.นายวัฒนา เงินกลม กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

บรรณาธิการข่าว (ช่อง 11) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

6.นายสำราญ ฉัตรโท กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

รองผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

7.นายชุมชัย แก้วแดง กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

บรรณาธิการอำนวยการข่าว บริษัท สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น จำกัด

8.นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย                                                                  (ลาออกเมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2554)

กรรมการผู้ช่วยอำนวยการ บริษัท สำนักข่าวทีนิวส์ จำกัด

9.นายปราชญ์ ไชยคำ กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

รองกรรมการผู้จัดการ บ.สยามอินเตอร์ มัลติมิเดีย จำกัด (มหาชน)

(สปอตเรดิโอ FM 96)

10.นายวิวัฒน์  จันทสุวรรณโณ กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

รองหัวหน้าฝ่ายข่าวต่างประเทศ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

11.นายปฏิวัติ  วสิกชาติ กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

บรรณาธิการข่าว สถานีข่าว TNN

12.นายประทีป  คงสิบ กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ผู้อำนวยการฝ่าย Contents&Program  สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี

สายผู้ทรงคุณวุฒิ

13.ด้านกฏหมาย

นายเจษฎา อนุจารี รองประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ คนที่ 2

และ ประธานอนุกรรมการฝ่ายจริยธรรมและรับเรื่องพิจารณา

อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ สภาทนายความ

14.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ

และประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

รองประธาน มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

15.ด้านสิทธิมนุษยชน

นายสมชาย หอมลออ กรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ และประธานอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพสื่อ

ประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน (ครส.)

16.นักวิชาการด้านนิเทศฯ

ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ กรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ

อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

17.เด็ก-สตรี

นายวันชัย  บุญประชา กรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ

ผู้จัดการ  เครือข่ายครอบครัว

18.การบริหารจัดการ

ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ

ผู้อำนวยการโครงการ ปริญญาเอก

19.องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค                               อยู่ในระหว่างการสรรหา