Home » หนังสือรายงานประจำปี 2556

หนังสือรายงานประจำปี 2556

ANNUAL REPORT 2013 NBCT  PART 1 (หน้า 1-33)

  • สัมภาษณ์พิเศษ ข่าวเด็กสตรี  เหยื่อความบกพร่องในจริยธรรมสื่อใช่หรือไม่?

โดย   – คุณไพบูลย์  วราหะไพฑูรย์ – คุณจิรนิติ   หะวานนท์ – ดร.ศรีประภา   เพชรมรศรี

– คุณฉตัรชัย   เชื้อรามัญ – คุณวันชัย   บุญประชา – คุณอัญญาอร   พานิชพึ่งรัถ


ANNUAL REPORT 2013  NBCT  PART 2 (หน้า34-71)

  • นำเสนอข่าวอย่างไรไม่ตกเป็นจำเลย โดย คุณเจษฎา  อนุจารี
  • ผลกระทบของสื่อกับเด็กและเยาวชน โดย นพ. สุริยเดว ทรีปาตี

ANNUAL REPORT 2013  NBCT  PART 3/1 (หน้า72-101)

ANNUAL REPORT 2013  NBCT  PART 3/2 (หน้า102-133)

  • บทเรียนสำเร็จรูปองค์กรกำกับดูแลสื่อวิทยุโทรทัศน์นานาประเทศ  โดย  คุณนิรมล  ประสารสุข
  • กรณีศึกษาการกำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรมและบทบาทของ กสทช. โดย คุณสุภิญญา กลางณรงค์
  • ความท้าทายของภารกิจว่าด้วยการกำกับดูแลกันเองของสื่อ โดย รศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รณะนันท์
  • ถึงเวลาหรือยัง ที่สื่อกระจายเสียงจะกำกับดูแลกันเอง โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อุษา บิ้กกิ้นส์

ANNUAL REPORT 2013  NBCT  PART 4 (หน้า 134-153)

  • พันธกิจบทบาทหน้าที่ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ANNUAL REPORT 2013  NBCT  PART 5 (หน้า 154-184)

  • แถลงการณ์สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ANNUAL REPORT 2013  NBCT  PART 6 (หน้า 185-194)

  • ธรรมนูญและกฎระเบียบข้อบังคับ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย