Home » ประกาศสภาวิชาชีพข่าวฯ

ประกาศ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบำรุงรายปี

Author by 23/12/10No Comments »

ตามที่ ข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ว่าด้วยการเป็นสมาชิก พ.ศ. 2553 ข้อ 5  กำหนดให้  “ผู้สมัครเป็นสมาชิกสามัญต้องทำเป็นหนังสือตามแบบพิมพ์ที่คณะกรรมการกำหนดยื่นต่อเลขาธิการ โดยชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบำรุงรายปีตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด” นั้น

คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ในการประชุมครั้งที่ 14 เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553 มีมติเห็นควรให้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบำรุงรายปี ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ว่าด้วยการเป็นสมาชิก พ.ศ. 2553 ข้อ 5 ไว้เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้จนกว่าที่ประชุมคณะกรรมการฯ จะมีมติเป็นประการอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการสมัครเป็นองค์กรสมาชิก  อันเป็นการสนับสนุนการรวมกลุ่มของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อควบคุมกันเองในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม และเพื่อเสริมสร้างเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์

ประกาศ ณ วันที่  15 ธันวาคม 2553

(นายวสันต์ ภัยหลีกลี้) 

ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย