Home » คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ชุดที่ 1

สายผู้ประกอบวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

1.นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ประธาน สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

รองผู้อำนวยการด้านบริหารสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย

2.น.ส.สุวรรณา สมบัติรักษาสุข รองประธาน สภาวิชาชีพข่าวฯ คนที่ 1

ผู้จัดการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์

3.นายณรงค์ สุทธิรักษ์ เลขาธิการ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

บรรณาธิการบริหาร สถานีข่าว TNN

4.นายประณต วิเลปสุวรรณ รองเลขาธิการ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

บรรณาธิการ สถานีโทรทัศน์ เนชั่น แชนแนล

5.นายนุกูล กาญจนรัตน์ เหรัญญิก สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มีเดีย ออฟมีเดียส์ จำกัด (มหาชน)

6.นายกฤษณะ กาญจนมุสิก กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

บรรณาธิการอาวุโส สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

7.นายชัยนันต์ สันติวาสะ กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

หัวหน้ากองบรรณาธิการข่าวโทรทัศน์ สำนักข่าวไทย

8.นายวัฒนา เงินกลม กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

บรรณาธิการข่าว (ช่อง 11) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

9.นายสำราญ ฉัตรโท กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

10.นายชุมชัย แก้วแดง กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

บรรณาธิการอำนวยการข่าว บริษัท สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น จำกัด

11.นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

กรรมการผู้ช่วยอำนวยการ บริษัท สำนักข่าวทีนิวส์ จำกัด

12.นายปราชญ์ ไชยคำ กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

รองกรรมการผู้จัดการ บ.สยามอินเตอร์ มัลติมิเดีย จำกัด (มหาชน)

(สปอตเรดิโอ FM 96)

สายผู้ทรงคุณวุฒิ

13.ด้านกฏหมาย

นายเจษฎา อนุจารี รองประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ คนที่ 2

และ ประธานอนุกรรมการฝ่ายจริยธรรมและรับเรื่องพิจารณา

อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ สภาทนายความ

14.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ

และประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

รองประธาน มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

15.ด้านสิทธิมนุษยชน

นายสมชาย หอมลออ กรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ และประธานอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพสื่อ

ประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน (ครส.)

16.นักวิชาการด้านนิเทศฯ

ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ กรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ

อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

17.เด็ก-สตรี

นายมนตรี สินทวิชัย กรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ

เลขาธิการ มูลนิธิคุ้มครองเด็ก

18.องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ

ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท)

19.การบริหารจัดการ

ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ

ผู้อำนวยการโครงการ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รายชื่อคณะอนุกรรมการว่าด้วยจริยธรรมและรับเรื่องร้องเรียน
1. นายเจษฎา อนุจารี ประธาน
2. น.ส.สุวรรณา สมบัติรักษาสุข เลขานุการ
3. นายสำราญ ฉัตรโท อนุกรรมการ
4. นายกฤษณะ กาญจนมุสิก อนุกรรมการ
รายชื่อคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1. นายณรงค์ สุทธิรักษ์ ประธาน
2. นายประณต วิเลปสุวรรณ เลขานุการ
3. นายนุกูล กาญจนรัตน์ อนุกรรมการ
4. คุณพรพิมล มฤคทัต อนุกรรมการ
5. นายโกศล สงเนียม อนุกรรมการ
6. น.ส.นิรมล ประสารสุข อนุกรรมการ
รายชื่อคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
1. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน
2. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ เลขานุการ
3. ดร.พิรงรอง รามสูต อนุกรรมการ
4. นายปราชญ์ ไชยคำ อนุกรรมการ
5. นายธาม  เชื้อสถาปนศิริ อนุกรรมการ
รายชื่อคณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพสื่อ
1. นายสมชาย หอมลออ ประธาน
2. นายมนตรี สินทวิชัย เลขานุการ
3. นายพิพัทธ์  ชนะสงคราม อนุกรรมการ
4. นายวัฒนา เงินกลม อนุกรรมการ
5. นายชุมชัย แก้วแดง อนุกรรมการ
6. นายเกษม อินทร์แก้ว อนุกรรมการ