Home » คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 2 ชุดที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556)

คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 2 ชุดที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556)

คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 2 ชุดที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556)


ประธาน สภาวิชาชีพข่าวฯ

นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์  รักษาการผู้อำนวยการสำนักข่าว สถานีโทรทัศน์ TPBS


รองประธานคนที่ 1

นายวิวัฒน์ จันทสุวรรณโณ  รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก ช่อง 5


รองประธานคนที่ 2

นายเจษฏา อนุจารี   อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงานปฏิบัติการ สภาทนายความ


เลขาธิการ

นายนิพนธ ตั้งแสงประทีป       หัวหน้ากองบรรณาธิการ ข่าวภาคกลางฝ่ายข่าวภูมิภาค   สำนักข่าวไทย อสมท.


เหรัญญิก

น.ส.ชไมพร คงเพชร     ผช.กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

กรรมการ

น.ส.สนมพร ฉิมเฉลิม    ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

กรรมการ

น.ส.เจริญศรี หงษ์ประสงค์    ผู้อำนวยการส่วนสื่อข่าวและรายการข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย   


กรรมการ

นายปฏิวัติ วสิกชาติ       ผู้จัดการส่วนงานข่าว สถานีข่าว TNN 24

กรรมการ

นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย  ผช.กรรมการผู้อำนวยการสำนักข่าว สถานีโทรทัศน์และสำนักข่าวT news  


กรรมการ

นายชุมชัย แก้วแดง     บรรณาธิการอำนวยการข่าว บริษัท สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น จำกัด


กรรมการ

นายประทีป คงสิบ     ผู้อำนวยการฝ่าย Content & Program สถานีโทรทัศน์ VOICE TV


กรรมการ

นายวีระพงษ์ ลิ้มธนสาร      มหาชัยเคเบิล ผู้อำนวยการข่าว


กรรมการ

ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล       รองประธานกรรมการบริหารสายงานข่าวและรายการ   สถานีโทรทัศน์ Spring News


กรรมการ

นายอรินทร์ จิรา      ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนประเทศไทยและรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


กรรมการ

น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล       กรรมการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค


กรรมการ

น.ส.ขวัญระวี วังอุดม         อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล


กรรมการ

ผ.ศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล สึคาโมโต้     อาจารย์ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


กรรมการ

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี       ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว   มหาวิทยาลัยมหิดล