home » category archive

Category ประกาศสภาวิชาชีพข่าวฯ

การนำเสนอเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ
5/08/22 – 11:29 | ปิดความเห็น บน การนำเสนอเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ
การนำเสนอเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ

 

ด้วยสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้รับหนังสือแจ้งเวียนจาก สำนักงาน กสทช. ที่ สทช 2304/ว 35799 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ถึง องค์กรวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ ด้วยปัจจุบันมีการนำเสนอเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ โดยการเชิญผู้เสียหายมาเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่คนในสังคม ซึ่งมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดของเหตุการณ์จนเกินความจำเป็นหรือแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ในลักษณะของการกล่าวโทษเหยื่อ (Victim Blaming) ว่าอาจมีส่วนของการกระทำความผิดที่เกิดขึ้น จนนำไปสู่การตัดสินผู้เสียหายของคนในสังคม โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระเบียบข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือ มาตรการที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ในฐานะองค์กรที่ดูแลในด้านจริยธรรมของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ จึงขอนำเรียนเพื่อทราบและขอความร่วมมือองค์กรสมาชิกและผู้ปฏิบัติงานยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามหลักจริยธรรมวิชาชีพในการนำเสนอข่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะและปกป้องสิทธิส่วนบุคคลผู้ที่ตกเป็นข่าว ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือถูกซ้ำเติมจากการนำเสนอข่าวในเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศอีกต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณทุกท่านในความร่วมมือด้วยดีเสมอมา
ขอแสดงความนับถือ
(นายสุปัน รักเชื้อ)
ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

 
 
 

แถลงการณ์ร่วมองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ​กรณีการนำเสนอข่าวหลวงปู่แสงญาณวโร พระเกจิชื่อดัง
13/05/22 – 21:11 | ปิดความเห็น บน แถลงการณ์ร่วมองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ​กรณีการนำเสนอข่าวหลวงปู่แสงญาณวโร พระเกจิชื่อดัง
แถลงการณ์ร่วมองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน  ​กรณีการนำเสนอข่าวหลวงปู่แสงญาณวโร พระเกจิชื่อดัง

แถลงการณ์ร่วมองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน
​ตามที่ได้เกิดกรณีการนำเสนอข่าวหลวงปู่แสงญาณวโร พระเกจิชื่อดัง ซึ่งในภายหลังปรากฎข้อเท็จจริงว่า มีการกระทำที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและล่อแหลมต่อการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อนั้น
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ติดตามในประเด็นการแสวงหาข้อเท็จจริงของการนำเสนอข่าวนี้ด้วยความห่วงใย ว่าอาจเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพ เกินขอบเขตหน้าที่ของสื่อมวลชน ซึ่งในภายหลัง สำนักข่าวที่เป็นต้นสังกัดของนักข่าวที่ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ออกหนังสือแสดงความขอโทษและตระหนักถึงความผิดพลาดและขออภัยเป็นอย่างสูงต่อผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ทุกท่านทุกฝ่าย พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรมแล้วนั้น
     สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอให้สำนักข่าวและสถานีต้นสังกัด ใช้ความระมัดระวังในการนำเสนอข่าวที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และใช้ความเข้มงวดในการตรวจสอบข้อมูลอย่างสมดุล รอบด้านเพื่อให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์พ.ศ.2553 หมวด 4แนวปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพข่าว ข้อ 11 การได้มา หรือการนำเสนอหรือการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พึงใช้วิธีการที่สุภาพ ซื่อสัตย์ หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพหรือมีความหมายที่ดูถูก เหยียดหยามผู้อื่น
     ทั้งนี้ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเห็นว่ากรณีการนำเสนอข่าวที่อ้างอิงแหล่งข่าว ข้อมูล หรือแม้แต่ตัวบุคคลที่เป็นที่สนใจของสาธารณชน ได้ส่งผลต่อการนำเสนอข้อเท็จจริงที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือในข้อมูลข่าวสารโดยรวมร่วมกันของทั้งสังคม …

ประกาศ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ ๕
8/10/21 – 12:50 | No Comment
ประกาศ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ ๕

ประกาศ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ ๕
๑. ดร.สิขเรศ ศิรากานต์                                                    ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
   กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย                              
๒. ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากูล               อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
   รองประธาน สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
๓. รศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ                                                     อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
   ประธาน หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต …

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเปิดตัวกรรมการบริหารชุดใหม่
5/09/21 – 14:37 | ปิดความเห็น บน สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเปิดตัวกรรมการบริหารชุดใหม่
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเปิดตัวกรรมการบริหารชุดใหม่

 

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเปิดตัวกรรมการบริหารชุดใหม่
        สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้มีการสรรหากรรมการบริหารชุดใหม่ (ชุดที่ ๕ ) พร้อมจัดโครงสร้างการบริหารงานตั้งคณะอนุกรรมการ ทำงาน ๕ ฝ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การทำงาน “ ส่งเสริมวิชาการ พัฒนาทักษะวิชาชีพ สนับสนุนเสรีภาพ คุ้มครองผู้บริโภคสื่อ “
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ทำการสรรหาคณะกรรมการสภาชุดใหม่ สมัยที่ ๕ มีวาระการทำงาน ๒ ปี ผลของการสรรหาได้คณะกรรมการทั้งหมด ๑๙ คน แบ่งเป็นกรรมการจากสายวิชาชีพ ๑๒ คน กรรมการจากสายผู้ทรงคุณวุฒิ ๗ คน และคณะกรรมการ ได้มีการประชุมเลือกนายสุปัน รักเชื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน …

คณะกรรมการบริหารสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ ๕
4/09/21 – 19:39 | ปิดความเห็น บน คณะกรรมการบริหารสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ ๕
คณะกรรมการบริหารสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ ๕

VTR แนะนำ คณะกรรมการบริหารสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ ๕

จ.ม.เปิดผนึกถึงสมาชิก​สมาคมนักข่าววิทยุ​และ​โทรทัศน์​ไทย​ และองค์กร​สมาชิก​
21/03/21 – 16:17 | No Comment
จ.ม.เปิดผนึกถึงสมาชิก​สมาคมนักข่าววิทยุ​และ​โทรทัศน์​ไทย​ และองค์กร​สมาชิก​

จ.ม.เปิดผนึกถึงสมาชิก​สมาคมนักข่าววิทยุ​และ​โทรทัศน์​ไทย​ และองค์กร​สมาชิก​ สภาวิชา​ชีพ​ข่าววิทยุ​และโทรทัศน์​ไทย ” เรื่อง การจัดการอุปกรณ์และมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับนักข่าวในการรายงานข่าวการชุมนุมทางการเมือง”
———
เรียน องค์กรสมาชิกและสมาชิกของ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

เรื่อง การจัดการอุปกรณ์และมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับนักข่าวในการรายงาน
ข่าวการชุมนุมทางการเมือง

เนื่องด้วยในสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง ในปัจจุบันมีความหลากหลายของแกนนำและมวลชน รวมไปจนถึงการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยที่ยึดแนวปฎิบัติทางกฎหมาย ซึ่งในการชุมนุมทางการเมืองในหลายครั้งที่ผ่านมา มักนำไปสู่การปะทะกันของเจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้ชุมนุม จนนำไปสู่การบาดเจ็บด้วยกันทั้ง ๒ ฝ่าย รวมไปจนถึงสื่อมวลชนที่ร่วมทำข่าวในพื้นที่การชุมนุม
ดังนั้นทางสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ที่ท่านและองค์กรของท่านเป็นสมาชิก จึงขอให้

๑ ทางผู้บริหารขององค์กรสื่อ ได้จัดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้กับทีมงานข่าวของท่านในการทำหน้าที่รายงานข่าวของการชุมนุม รวมไปจนถึงการจัดการการสั่งการในการให้ได้มาซึ่งข่าวและเหตุการณ์การชุมนุม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักข่าวเป็นสำคัญ
๒ ในส่วนนักข่าวที่ได้รับมอบหมายจากต้นสีงกัดให้ไปรายงานข่าว ควรติดตามประเมินสถานการณ์การชุมนุมอย่างใกล้ชิด และสวมใส่อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่องค์กรจัดให้และสวมปลอกแขนของสื่อที่ออกโดย ๖ องค์กรวิชาชีพสื่ออยู่ตลอดเวลา ในการรายงานข่าวพึ่งระมัดระวังภาษา ถ้อยคำ และการแสดงออก ที่จะไม่ให้นำไปสู่การยั่วยุ และเข้าใจผิดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม จนนำไปสู่ความรุนแรงของเหตุการณ์ …

ประกาศ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 4
12/07/18 – 16:44 | ปิดความเห็น บน ประกาศ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 4
ประกาศ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 4

ประกาศ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 4

ขอความร่วมมือสื่อมวลชนและต้นสังกัดในการนำเสนอข่าว กรณีเยาวชนติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
28/06/18 – 15:57 | ปิดความเห็น บน ขอความร่วมมือสื่อมวลชนและต้นสังกัดในการนำเสนอข่าว กรณีเยาวชนติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ขอความร่วมมือสื่อมวลชนและต้นสังกัดในการนำเสนอข่าว กรณีเยาวชนติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

ขอความร่วมมือสื่อมวลชนและต้นสังกัดในการนำเสนอข่าว กรณีเยาวชนติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน… สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอแสดงความห่วงใยในการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนซึ่งลงพื้นที่ปฏิบัติงานจำนวนมาก ในการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง

๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์
2/12/16 – 14:08 | ปิดความเห็น บน ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์
๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์

๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์

ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ ร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
14/10/16 – 11:14 | ปิดความเห็น บน ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ ร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ ร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช