Home » คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ สมัยที่ 2 ชุดที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 – วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556)

คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ สมัยที่ 2 ชุดที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 – วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556)

คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ สมัยที่ 2 ชุดที่ 1

(ตั้งแต่วันที่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 – วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556)


ประธาน สภาวิชาชีพข่าวฯ

นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์   รักษาผู้อำนวยการสำนักข่าว สถานีโทรทัศน์ TPBS

รองประธานคนที่ 1

นายฉัตรชัย ตะวันธรงค์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   สถานีโทรทัศน์ Spring News

รองประธานคนที่ 2

นายเจษฏา  อนุจารี   อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงานปฏิบัติการ สภาทนายความ

เลขาธิการ

นายนิพนธ ตั้งแสงประทีป   หัวหน้ากองบรรณาธิการ ข่าวภาคกลางฝ่ายข่าวภูมิภาค   สำนักข่าวไทย อสมท.

เหรัญญิก

น.ส.ชไมพร คงเพชร   ผช.กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

กรรมการ

น.ส.สนมพร ฉิมเฉลิม   ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

กรรมการ

นายวิวัฒน์ จันทสุวรรณโณ   รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

กรรมการ

น.ส.เจริญศรี  หงษ์ประสงค์   ผู้อำนวยการส่วนสื่อข่าวและรายการข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

กรรมการ

นายปฏิวัติ วสิกชาติ  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายข่าว  สถานีข่าว TNN 24

กรรมการ

นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย   ผช.กรรมการผู้อำนวยการสำนักข่าว   สถานีโทรทัศน์และสำนักข่าวT news

กรรมการ

นายชุมชัย แก้วแดง   บรรณาธิการอำนวยการข่าว  บริษัท สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น จำกัด

กรรมการ

นายประทีป คงสิบ   ผู้อำนวยการฝ่าย  Content & Program สถานีโทรทัศน์ VOICE TV

กรรมการ

นายวีระพงษ์  ลิ้มธนสาร  มหาชัยเคเบิล  ผู้อำนวยการข่าว

กรรมการ

นายอรินทร์  จิรา  ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนประเทศไทยและรองประธาน  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรรมการ

น.ส.กรรณิการ์  กิจติเวชกุล  กรรมการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

กรรมการ

น.ส.ขวัญระวี  วังอุดม  ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาสังคม ม.มหิดล

กรรมการ

ผ.ศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล สึคาโมโต้  อาจารย์ภาควิชาวารสารสนเทศ   คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ

นพ.สุริยเดว  ทรีปาติ  ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว   มหาวิทยาลัยมหิดล

รายชื่อคณะอนุกรรมการ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 2

รายชื่อคณะอนุกรรมการว่าด้วยจริยธรรมและรับเรื่องร้องเรียน

1.นายเจษฎา อนุจารี

2.นายปฏิวัติ วสิกชาติ

3.นายประทีป คงสิบ

4.นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล

5.นายวิวัฒน์ จันทสุวรรณโณ

รายชื่อคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

1.นายอรินทร์ จิรา

2.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

3.ผ.ศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล สึคาโมโต้

4.นางสาวขวัญระวี วังอุดม

รายชื่อคณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพสื่อ

1.นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์

2.นายนิพนธ ตั้งแสงประทีป

3.นางสาวสนมพร ฉิมเฉลิม

4.นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย

5.นายวีระพงษ์ ลิ้มธนสาร

รายชื่อคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ

1.นายนิพนธ ตั้งแสงประทีป

2.นางสาวชไมพร คงเพชร

3.คุณพรพิมล มฤคทัต

4.คุณคฑาทร อัศวจิรัฐติกรณ์

5.นางสาวนิรมล ประสารสุข