Home » คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 5

คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 5

 ประกาศ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 5

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564  ที่ประชุมกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1 / 2564มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เพื่อทำหน้าที่บริหารงานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ตามธรรมนูญสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. 2552 หมวด 3 ข้อ 13 ให้สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย” จำนวนไม่เกิน 19 คน ประกอบด้วย กรรมการที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไม่เกิน 12 คน และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่าง ๆ อีก 7 คน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

 1. นายสุปัน รักเชื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ                                                            ประธาน
 2. ดร. สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการนิเทศศาสตร์    รองประธานคนที่ 1
 3. นายวิวัฒน์ จันทสุวรรณโณ หัวหน้าแผนกผลิตข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก      รองประธานคนที่ 2
 4. นางสาวจันทร์แรม สัมพันธ์วิวัฒน์   ผู้เชี่ยวชาญ สำนักข่าวไทย อสมท                          เลขาธิการ
 5. นายชูชาติ เพ็ชรโต บรรณาธิการบริหารฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ TNN16 และTrue4U    รองเลขาธิการ
 6. นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการสำนักกิจการและสื่อสารองค์กร สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 HD เหรัญญิก
 7. นายสมภพ รัตนวลี ผู้อำนวยการสำนักข่าวเวิร์คพ้อยท์ ทีวี                                                 กรรมการ
 8. นายเอมพงศ์ บุญญานุพงศ์ บก.ข่าวออนไลน์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  กรรมการ
 9. นายวรวรรธน์ ขุนทอง บรรณาธิการข่าวไทยรัฐ ทีวี                                                              กรรมการ
 10. นางสาวณัฐชาพรรณ โชติสิริพรฤทธิ์ บรรณาธิการข่าวอมรินทร์ ทีวี                                    กรรมการ
 11. นางสาวภาวิณี ธรรมนนทิกุล รักษาการหัวหน้าฝ่ายข่าวสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรรมการ
 12. นางสาวสุพัฒนา บุญธรรม รักษาการหัวหน้าข่าวอาชญากรรม-สังคม สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. กรรมการ
 13. นายจตุพร สุวรรณรัตน์   ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวทั่วไปและผู้ประกาศสถานีโทรทัศน์ PPTV  กรรมการ
 14. นายธนชาติ สีแก้ว รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายข่าวเวิร์คพ้อยท์ ทีวี   กรรมการ
 15. รศ.รุจน์ โกมลบุตร    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุ้มครองผู้บริโภค        กรรมการ
 16. ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ
 17. นายสุรพงษ์ กองจันทึก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน       กรรมการ
 18. นายสันติ ศิริธีราเจษฎ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเด็กและสตรี       กรรมการ
 19. นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย      กรรมการ

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2564 

(นายสุปัน รักเชื้อ)

ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ประกาศ การแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 5