Home » ข่าวความเคลื่อนไหวสื่อ

‘โกศล สงเนียม’ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 4 โดยมี วรินทร์ เทียมจรัส รองประธานคนที่ 1 และ ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองประธานคนที่ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการตำแหน่งอื่นๆ อีก 16 คน

Author by 12/07/18No Comments »

‘โกศล สงเนียม’ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 4 โดยมี วรินทร์ เทียมจรัส รองประธานคนที่ 1 และ ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองประธานคนที่ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการตำแหน่งอื่นๆ อีก 16 คน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561  ที่ประชุมกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 / 2561 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เพื่อทำหน้าที่บริหารงานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ตามธรรมนูญสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. 2552 หมวด 3 ข้อ 13 ให้สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย” จำนวนไม่เกิน 19 คน ประกอบด้วย กรรมการที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไม่เกิน 12 คน และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่างๆ อีก 7 คน

ผลการสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 4 นายโกศล สงเนียม  ได้รับการเลือกกันเองจากคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เป็นประธาน โดยมี  นายวรินทร์ เทียมจรัส รองประธานคนที่ 1 และ นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย  รองประธานคนที่ 2 พร้อมด้วย นายสุปัน รักเชื้อ เลขาธิการ,นางสาวศศิธร กุวังคดิลก รองเลขาธิการ และ นางสาวภาวิณี ธรรมนนทิกุล เหรัญญิก  

โดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้เข้ามาทำหน้าที่สำคัญในช่วงเวลาท้าทาย ที่สังคมตั้งคำถามกับสื่อในเรื่องการนำเสนอข้อมูลข่าวสารโดยยึดหลักจริยธรรมวิชาชีพหรือไม่ ทั้งนี้คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 4 ได้เห็นชอบร่วมกันในการกำหนดเป้าหมาย เพื่อการปรับปรุงกลไกการรับเรื่องร้องเรียน ในเรื่องจริยธรรมสื่อให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อความตื่นตัวของสังคม และการร้องเรียนผ่านสื่อสมัยใหม่ ให้มีความน่าเชื่อถือในกลไกการกำกับดูแลกันเองของคนในวิชาชีพ  และปรับปรุงการบริหารจัดการภายในสร้างความร่วมมือผู้ประกอบการสื่อ  ในยุคหลอมรวมในการยึดหลักจริยธรรมอย่างเคร่งครัด เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ที่ตกเป็นข่าวมิให้ถูกละเมิด  เพื่อคงความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารให้กับสังคมต่อไป

รายนามคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 4 มีดังนี้

(วาระดำรงตําแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 –  12 กรกฎาคม 2563)

 1. นายโกศล สงเนียม ผู้อำนวยการสถานี สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี                                    ประธาน
 2. นายวรินทร์ เทียมจรัส ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย                                                         รองประธานคนที่ 1
 3. นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร                              รองประธานคนที่ 2
  สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 4. นายสุปัน รักเชื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารจัดการ                                                   เลขาธิการ
 5. นางสาวศศิธร กุวังคดิลก หัวหน้ากองบรรณาธิการข่าววิทยุ                                         รองเลขาธิการ

ฝ่ายบรรณาธิการข่าวสำนักข่าวไทย  บมจ.อสมท

 1. นางสาวภาวิณี ธรรมนนทิกุล ผู้สื่อข่าวอาวุโส/รักษาการหัวหน้าฝ่ายข่าว                                      เหรัญญิก
  สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. นายชิตพันธ์ วงษ์ไทย บรรณาธิการบริหาร สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก                                   กรรมการ
 3. นายจตุรงค์ แสงโชติกุล ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส                                            กรรมการ
 4. นางสาวสุพัฒนา บุญธรรม ผู้สื่อข่าวอาชญากรรม-สังคม บริษัท สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น จำกัด       กรรมการ
 5. นายภัทรพล ฮีวอลเกต ผู้จัดการแผนกข่าวการเมือง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3                   กรรมการ
 6. นายภาณุพงษ์ ทินกร ผู้อำนวยการฝ่ายรายการ สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์                                    กรรมการ
 7. นายปฏิวัติ วสิกชาติ Specialist TNN24  สถานีโทรทัศน์ TNN 24                                           กรรมการ
 8. นายสัมพันธ์ ชะเอม รองผู้อำนวยการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ ทีวี                                  กรรมการ
 9. นายกฤษณ์ชนุตม์ เจียรรัตนกนก บรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัศน์ ไทยรัฐทีวี                            กรรมการ
 10. นายเกษม อินทร์แก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                กรรมการ
 11. นายชาญวิทย์ อร่ามฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสิทธิมนุษยชน                                                          กรรมการ
 12. ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านนักวิชาการนิเทศศาสตร์                                                 กรรมการ
 13. นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเด็กและสตรี                                                      กรรมการ
 14. นายธาม เชื้อสถาปนศิริ          ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค                                กรรมการ

 

 

 

 

ดาวน์โหลดข่าวเผยแพร่ คลิกลิ้ง >>>> ข่าวแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 4