Home » กิจกรรมสภาวิชาชีพข่าวฯ, ประกาศสภาวิชาชีพข่าวฯ

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเปิดตัวกรรมการบริหารชุดใหม่

Author by 5/09/21No Comments »

 

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเปิดตัวกรรมการบริหารชุดใหม่

        สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้มีการสรรหากรรมการบริหารชุดใหม่ (ชุดที่ ๕ ) พร้อมจัดโครงสร้างการบริหารงานตั้งคณะอนุกรรมการ ทำงาน ๕ ฝ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การทำงาน “ ส่งเสริมวิชาการ พัฒนาทักษะวิชาชีพ สนับสนุนเสรีภาพ คุ้มครองผู้บริโภคสื่อ “

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ทำการสรรหาคณะกรรมการสภาชุดใหม่ สมัยที่ ๕ มีวาระการทำงาน ๒ ปี ผลของการสรรหาได้คณะกรรมการทั้งหมด ๑๙ คน แบ่งเป็นกรรมการจากสายวิชาชีพ ๑๒ คน กรรมการจากสายผู้ทรงคุณวุฒิ ๗ คน และคณะกรรมการ ได้มีการประชุมเลือกนายสุปัน รักเชื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เป็นประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ ส่วนรองประธานคนที่ ๑ ดร. สุดารัตน์  ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการนิเทศศาสตร์

รองประธานคนที่ ๒ นายวิวัฒน์ จันทสุวรรณโณ หัวหน้าแผนกผลิตข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เลขาธิการนางสาวจันทร์แรม สัมพันธ์วิวัฒน์  ผู้เชี่ยวชาญสำนักข่าวไทย อสมท.  รองเลขาธิการนายชูชาติ เพ็ชรโต บรรณาธิการบริหารฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ TNN16 และTrue4U  เหรัญญิกนายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการสำนักกิจการและสื่อสารองค์กร สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 HD ส่วนกรรมการอีก ๑๓ คน ประกอบด้วย นายสมภพ รัตนวลี ผู้อำนวยการสำนักข่าวเวิร์คพ้อยท์ ทีวี

นายเอมพงศ์ บุญญานุพงศ์ บรรณาธิการข่าวออนไลน์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) นายวรวรรธน์ ขุนทอง บรรณาธิการข่าวไทยรัฐ ทีวี นางสาวณัฐชาพรรณ โชติสิริพรฤทธิ์ บรรณาธิการข่าวอมรินทร์ ทีวี นางสาวภาวิณี ธรรมนนทิกุล รักษาการหัวหน้าฝ่ายข่าวสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวสุพัฒนา บุญธรรม รักษาการหัวหน้าข่าวอาชญากรรม-สังคม สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.

นายจตุพร สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวทั่วไปและผู้ประกาศสถานีโทรทัศน์ PPTV นายธนชาติ สีแก้ว รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายข่าวเวิร์คพ้อยท์ ทีวี รศ.รุจน์โกมล บุตร ผู้แทนจากสภาองค์กรผู้บริโภค ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ นักวิชาการอิสระ

นายสุรพงษ์ กองจันทึก นักกฎหมายและสิทธิมนุยชน นายสันติ ศิริธีราเจษฎ์ เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กองค์การยูนิเซฟประเทศไทย นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ทนายและประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม

นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้มีมติแต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการขึ้นมา ๕ คน ประกอบด้วย ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล ประธานอนุกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องทุกษ์ นายสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายและสิทธิ นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย ประธานอนุกรรมการฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน  ในการดำเนินการทางประธานอนุกรรมการแต่ละฝ่ายจะสรรหาอนุกรรมการเข้าร่วมงานและกำหนดกรอบการทำงานให้เป็นไปตามเจนารมณ์ของสภาวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ไทยต่อไป

สำหรับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เกิดขึ้นจากการรวมตัวของคนในสภาวิชาชีพสื่อวิทยุและโทรทัศน์ก่อตั้งขึ้นมาในวันที่ ๑๐ เมษายน พศ. ๒๕๕๒ โดยมีเจตนารมณ์ในการก่อตั้งคือ “การควบคุมกำกับกันเองในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ พร้อมทั้งการส่งเสริมเสรีภาพและความรับผิดชอบ ยกระดับการทำงานของคนในวิชาชีพสื่อ และส่งเสริมสนับสนุนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน “

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นับตั้งแต่วันก่อตั้งได้ดำเนินงานมาถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๑๒ ปี มีคณะกรรมการมา ๔ ชุด

………………………………………

 

นายสุปัน รักเชื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ

ประธาน

ดร. สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการนิเทศศาสตร์ 

รองประธานคนที่ 1

นายวิวัฒน์ จันทสุวรรณโณ หัวหน้าแผนกผลิตข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

รองประธานคนที่ 2

นางสาวจันทร์แรม สัมพันธ์วิวัฒน์   ผู้เชี่ยวชาญ สำนักข่าวไทย อสมท

เลขาธิการ

นายชูชาติ เพ็ชรโต บรรณาธิการบริหารฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ TNN16 และTrue4U

รองเลขาธิการ

นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการสำนักกิจการและสื่อสารองค์กร สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 HD

เหรัญญิก

นายสมภพ รัตนวลี ผู้อำนวยการสำนักข่าวเวิร์คพ้อยท์ ทีวี

กรรมการ

นายเอมพงศ์ บุญญานุพงศ์ บก.ข่าวออนไลน์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

กรรมการ

นายวรวรรธน์ ขุนทอง บรรณาธิการข่าวไทยรัฐ ทีวี

กรรมการ

นางสาวณัฐชาพรรณ โชติสิริพรฤทธิ์ บรรณาธิการข่าวอมรินทร์ ทีวี

กรรมการ

นางสาวภาวิณี ธรรมนนทิกุล รักษาการหัวหน้าฝ่ายข่าวสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ

นางสาวสุพัฒนา บุญธรรม รักษาการหัวหน้าข่าวอาชญากรรม-สังคม สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.

กรรมการ

นายจตุพร สุวรรณรัตน์   ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวทั่วไปและผู้ประกาศสถานีโทรทัศน์ PPTV

กรรมการ

 

นายธนชาติ สีแก้ว รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายข่าวเวิร์คพ้อยท์ ทีวี

กรรมการ

 

รศ.รุจน์ โกมลบุตร    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุ้มครองผู้บริโภค

กรรมการ

ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการ

นายสุรพงษ์ กองจันทึก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน

กรรมการ

นายสันติ ศิริธีราเจษฎ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเด็กและสตรี

กรรมการ

นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

กรรมการ