Home » กิจกรรมสภาวิชาชีพข่าวฯ

”โครงการสื่อสารทางวิชาการ บทบาทสื่อมวลชนกับการสืบสารรักษาและต่อยอด งานพัฒนาด้วยความรู้จากงานวิจัยระดับพื้นที่

Author by 8/06/22No Comments »

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ชมรมสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท (สื่อบ้านนอก) มูลนิธิปัญญาวุฒิ

ขอเชิญ ร่วมงานและทำข่าว
”โครงการสื่อสารทางวิชาการ
บทบาทสื่อมวลชนกับการสืบสารรักษาและต่อยอด งานพัฒนาด้วยความรู้จากงานวิจัยระดับพื้นที่

ในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๐๐น. – ๑๖.๐๐น.
ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๑
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

๑๓.๐๐น.– ๑๓.๓๐น. ลงทะเบียน
….
๑๓.๓๕ น.- ๑๔.๑๐ น. ปาฐกถานำ
“บทบาทสื่อมวลชนกับการสืบสารรักษาและต่อยอดงานพัฒนาด้วยความรู้จากงานวิจัยระดับพื้นที่ ”
โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
…….
๑๔.๑๕ น.-๑๖.๐๐ น.
เสวนา “สื่อมวลชนกับการเข้าถึงข้อมูล เพื่อการพัฒนา แก้ปัญหาความยากจน ”

โดย คุณมูฮัมมัดอายุป ปาทาน อดีตบรรณาธิการผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์ข่าวภาคใต้ สำนักข่าวอิศรา

คุณสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการบริหารสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
คุณวริษฐา ภักดี บรรณาธิการบริหารลานนาโพสต์ออนไลน์ จ.ลำปาง

คุณพงศ์สุคนธ์ คุณธรรมมงคล อุปนายกสมาคมนักข่าวจังหวัดนครพนม

ดำเนินรายการ
โดยคุณสุปัน รักเชื้อ ผู้จัดรายการ “เสาร์เสวนา” วิทยุ FM๙๖.๕ อสมท.
……..