Home » ข่าวความเคลื่อนไหวสื่อ

แถลงการณ์ร่วมเรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาสัมพันธภาพแห่งดินแดนไทย-กัมพูชา (คสทก.)

Author by 17/01/11No Comments »

แถลงการณ์ร่วม
เรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาสัมพันธภาพแห่งดินแดนไทย-กัมพูชา (คสทก.)
โดย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและสภาทนายความ

โดยวิชาชีพของสื่อมวลชน ซึ่งมีหัวใจหลักในการทำความจริงให้ปรากฏ โดยที่ความจริงนั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ “ความถูกต้อง” นำเสนอสาธารณชน เพื่อเป็นข้อมูล เป็นความรู้ และเป็นแนวทางของการนำไปประกอบเป็นนโยบาย เป็นยุทธศาสตร์ และแนวทางของการตัดสินดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไป และโดยที่สภาทนายความเป็นวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการศึกษารวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลข้อเท็จจริงให้ถูกต้องและเป็นธรรม

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและสภาทนายความ ได้มีการประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 มีข้อเสนอโดยนำประเด็นเรื่องเขตชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ซึ่งยังไม่มีความชัดเจน กลายเป็นประเด็นข้อขัดแย้งที่เริ่มยืดเยื้อยิ่งขึ้น และความขัดแย้งดังกล่าว นำมาซึ่งข้อโต้แย้งในมิติต่าง ๆ จนไม่อาจหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้ ดังจะสังเกตได้จากการให้ข้อมูลและการให้สัมภาษณ์ของแต่ละฝ่าย ปรากฏข้อขัดแย้งที่โต้แย้งกันอยู่ตลอดเวลา ทำให้สาธารณชนเกิดความไม่แน่ใจในความถูกต้องและความเป็นจริงของประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น

โดยที่ได้ตระหนักถึงพันธกิจขององค์กรวิชาชีพทั้งสอง สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและ        สภาทนายความ จึงได้มีมติให้จัดตั้ง คณะกรรมการร่วมศึกษาสัมพันธภาพแห่งดินแดนไทย-กัมพูชา       (คสทก.) ขึ้นมาคณะหนึ่ง เพื่อศึกษาประเด็นปัญหาเรื่องเขตแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา คณะกรรมการร่วมดังกล่าวนี้ ประกอบด้วยกรรมการจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและกรรมการจากสภาทนายความ ซึ่งจะร่วมกันทำงานเพื่อพยายามทำความจริงให้ปรากฏ และให้มีความถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น

การทำงานของคณะกรรมการร่วมระหว่างสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและสภาทนายความ จะเป็นการศึกษามิติต่าง ๆ ต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ความพยายามที่จะตัดสินความถูกผิดโดยตรง หากแต่ต้องการนำเสนอผลจากการศึกษาและข้อค้นพบของคณะกรรมการร่วมฯ ต่อสาธารณชนให้รับทราบอีกมิติหนึ่ง และจะต้องเป็นการตัดสินใจของสาธารณชนไทยต่อกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นเอง.

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สภาทนายความ
17 มกราคม 2554