Home » ข่าวความเคลื่อนไหวสื่อ

คนดังจากหลายหน่วยงานแห่สมัครเข้าเป็น กสทช. จำนวน 90 คนเร่งดำเนินการสรรหาให้เสร็จสิ้นเดือน ก.ค.นี้

Author by 9/03/11No Comments »

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. โดยวิธีการสรรหา ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 8 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยมีผู้สมัครรวม 90 คน  ซึ่งเป็นอดีตคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. 5 คน คือ นายประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร พ.อ.นที ศุกลรัตน์ นายพนา ทองมีอาคม นายสุธรรม อยู่ในธรรม
 
สำหรับผู้สมัครคนอื่นๆ ประกอบด้วย  นายประเสริฐ อภิปุญญา รักษาการรองเลขาธิการ กสทช. นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม หรือ ทริดี้ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ กสทช. และ น.พ.รปะวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม หรือ สบท. นายกฤษณพร เสริมพาณิช อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
 
นายพงศ์ศักดิ์ เสมสันต์ อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร  นายวสันต์ ภัยหลักลี้ รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ไทยพีบีเอส นายเถกิง สมทรัพย์ อดีตรองผู้อำนวยการไทยพีบีเอส นายประภัสสร์ จงสงวน อดีตผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นายรอม หิรัญพฤกษ์ ที่ปรึกษานายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ รองปลัด ไอซีที นางจรยพร ธรณินทร์ กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือ กพค. ระดับผู้ทรงคุณวุฒิ นายเรวัติ วิศรุตเวช อธิบดีกรมการแพทย์ พล.อ.อ.ธเนศ ปุณศรี ประธานกรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

พล.อ.อ.พุฑฒิ มังคละพฤกษ์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล รองอธิการบดี ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายจักรพันธ์ ยมจินดา ผู้ประกาศข่าว ททบ.5 และประธานบริหาร บริษัท แม็กซิม่า สตูดิโอ นายสุรสีห์ โกศลนาวิน อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายถาวร จุลตามระ อดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา  พล.อ.ฉัตรชัย หิรัญเรือง อดีตหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการทหารสูงสุด พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร อดีตผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ พล.อ.มนตรี ศุภาพร อดีตจเรทหาร นายศรีรัตน์ นุชนิยม ผู้อำนวยการบริหารสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ปี 2551-2553 นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักกฎหมายสิงห์ เกรียงศักดิ์ และ สุรชัย นายไพโรจน์ ตั้งอาษาศิลป์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท วิน วิน เน็ต คอร์ปอเรชั่น นายเรวัติ วิศรุตเวช อธิบดีกรมการแพทย์ นายวิชัย โถสุวรรณจินดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นายศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการกิจการพลังงาน นายณัฐเมศร์ เรืองพิชัยพร นักวิชาการอิสระ

นายเชี่ยวชาญ พันต์ธนพานิช รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมกรุงเทพฯ อสมท. พล.อ.อธเนศ ปุณศรี ประธานกรรมการบริหาร สาถบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนายนันทวัฒน์ บรมานันท์ ศาสตราจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายสมพล วณิคพันธุ์ นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำหรับกระบวนการหลังจากนี้จะให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีที่ 1ประชุมคัดเลือกกันเองให้เหลือเพียง 22 คน ขณะที่ผู้สมัครในบัญชีที่2 คณะกรรมการสรรหา กรรมการ กสทช. ซึ่งมีนายจตุรงค์ ปัญญาดิลก ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานสรรหาคณะกรรมการ กสทช. จะประชุมเพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติจำนวน 22 คน เรียงตามลำดับคะแนนสูงสุด
ก่อนที่เลขาธิการวุฒิสภาจะเสนอรายชื่อทั้ง 2 บัญชี รวม 44 คน เสนอต่อประธานวุฒิสภาภายใน 30 วัน เพื่อให้วุฒิสภาดำเนินการคัดเลือกต่อไปภายใน 60 วัน เนื่องจาก ตาม พ.ร.บ. กสทช. ระบุให้ต้องตั้ง คณะกรรมการ กสทช. จำนวน 11 คน ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่พรบ.กสทช.มีผลบังคับใช้ หรือภายในเดือนก.ค.นี้

หากวุฒิสภาไม่สามารถคัดเลือกได้ตามกำหนด นายกรัฐมนตรีจะให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ กสทช.แทนภายใน 30 วันนับจากประธานวุฒิสภาแจ้ง หรืออย่างช้าที่สุดภายในเดือนก.ย. จากนั้นผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง 11 คน จะประชุมเพื่อคัดเลือกประธานและรองประธาน 2 คน ก่อนนำความขึ้นเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป