Home » กิจกรรมสภาวิชาชีพข่าวฯ, ข่าวความเคลื่อนไหวสื่อ

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2560 ฉบับใหม่….ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560

Author by 22/06/17No Comments »

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2560 ฉบับใหม่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/065/59.PDF