Home » กิจกรรมสภาวิชาชีพข่าวฯ

“ ติดตามข่าว เราได้เรียนรู้อะไร “

Author by 31/03/22No Comments »
เสียงสะท้อนสื่อ วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เบรก 3
รายการ เสียงสะท้อนสื่อ วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เบรก 3
(สายตรงจากสภาฯ)
สัมภาษณ์ : คุณสุปัน รักเชื้อ
ตำแหน่ง : ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ประเด็น : อ่านข่าว ดูข่าว ติดตามข่าว เราได้เรียนรู้อะไร
ผู้ดำเนินรายการ
คุณเมธี เตชะชัยวงศ์