Home » กิจกรรมสภาวิชาชีพข่าวฯ

ข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการสภาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. 2555

Author by 14/08/12No Comments »

ข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการสภาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย .. 2555

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๓ วรรคแปด และข้อ ๑๘ (๔) แห่งธรรมนูญสภาวิชาชีพ ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ในการ ประชุมครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบให้ตราข้อบังคับฉบับนี้ ดังมีข้อความ ต่อไปนี้

ข้อ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยว่าด้วยการได้มา ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ สภาวิชาชีพ หมายถึง สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาชิกหมายถึง องค์กรสมาชิกสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและผู้ประกอบ วิชาชีพข่าวในองค์กรสมาชิกนั้นด้วย ซึ่งแบ่งเป็นสองประเภท คือ สมาชิกก่อตั้ง และสมาชิกสามัญ ตามข้อ ๑๐ แห่งธรรมนูญสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้ประกอบวิชาชีพข่าวหมายถึง เจ้าของสถานี ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ บรรณาธิการ ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าฝ่ายข่าว และให้หมายความรวมถึงผู้ประกอบการด้านข่าว วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และผู้ปฏิบัติงานด้านข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ด้วย ผู้ปฏิบัติงานข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์หมายถึง บรรณาธิการ หัวหน้า กองบรรณาธิการ บรรณาธิการบริหารหรือตำแหน่งควบคุมและดำเนินการงานกองบรรณาธิการหรือ รายการข่าวที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงผู้สื่อข่าว ผู้เขียนข่าว ผู้เขียนบท ผู้ถ่ายภาพ ผู้ตัดต่อภาพ ผู้จัดทำกราฟฟิก ผู้ประกาศข่าว พิธีกร ผู้ที่ทำงานอยู่ในกองบรรณาธิการ หรือฝ่ายข่าวหรือรายงานข่าวผู้ที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกับการผลิตและออกอากาศข่าว หรือบุคคลอื่น ตามที่สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยกำหนด คณะกรรมการหมายถึง คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กรรมการ หมายถึง กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย คณะกรรมการอำนวยการ หมายถึง คณะกรรมการอำนวยการสรรหากรรมการ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เลขาธิการหมายถึง เลขาธิการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ข้อ ๔ ก่อนครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า ๖๐ วันและไม่เกินกว่า ๙๐ วัน ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อทำหน้าที่สรรหาคณะกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับนี้

ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการอำนวยการสรรหากรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จำนวน ๕ คนประกอบด้วย กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพข่าว จำนวน ๔ คน และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๑ คน ให้คณะกรรมการอำนวยการนัดประชุมครั้งแรก โดยกรรมการอำนวยการที่มีอาวุโสเป็นประธาน ที่ประชุมชั่วคราว เพื่อเลือกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการ และดำเนินการ สรรหากรรมการสภาวิชาชีพต่อไป

ข้อ ๖. คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจสรรหากรรมการที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพข่าว ตามสัดส่วนดังต่อไปนี้ (๑) เจ้าของ หรือผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการ หรือผู้ได้รับใบอนุญาต ดำเนินการเลือกกันเองให้เหลือไม่เกินสี่คน (๒) บรรณาธิการ หรือตัวแทนผู้มีอำนาจจากกองบรรณาธิการ ดำเนินการเลือกกันเองให้เหลือไม่เกินสี่คน (๓) ผู้ปฏิบัติงานข่าวหรือผู้ประกาศข่าวในสังกัดสมาชิก ดำเนินการเลือกกันเองให้เหลือไม่เกินสี่คน คณะกรรมการอำนวยการอาจประกาศสรรหาหรือแจ้งให้องค์กรสมาชิกเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อการสรรหาตาม (๑) (๒) และ (๓) ประเภทละหนึ่งคนต่อคณะกรรมการ อำนวยการก็ได้ การสรรหาและการเลือกตั้งกันเองตาม (๑) (๒) และ (๓) คณะกรรมการอำนวยการต้อง ดำเนินการให้กรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) มาจากกลุ่มผู้ประกอบการข่าววิทยุและโทรทัศน์ไม่เกิน กลุ่มองค์กรละหนึ่งคน และในแต่ละประเภทต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพจากสมาชิกก่อตั้งเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ในกรณีที่การเลือกกันเองในแต่ละประเภทยังไม่อาจได้กรรมการตามวรรคสอง ให้คณะ กรรมการอำนวยการประชุมหารือกับผู้ได้รับการสรรหาเพื่อดำเนินการตามที่เห็นชอบร่วมกันเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) ในกรณีที่ประชุมร่วมกันไม่อาจหาข้อยุติได้ ให้คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจกำหนด วิธีการเลือกกันเองเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓)

ข้อ ๗ เมื่อคณะกรรมการอำนวยการดำเนินการให้ได้กรรมการตามข้อ ๒ (๑) (๒) และ (๓) แล้ว ให้คณะกรรมการดังกล่าวเลือกผู้ทรงคุณวุฒิอีกเจ็ดคนจากสาขาอาชีพต่อไปนี้ ได้แก่ กฎหมาย วิชาการด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สิทธิมนุษยชน เทคโนโลยีสารสนเทศ เด็ก-สตรีหรือ ผู้ด้อยโอกาส องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค และองค์กรวิชาชีพอื่น

ข้อ คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการใด ๆ ในการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่

ข้อ คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับปัญหาคุณสมบัติของผู้ได้ รับการเสนอชื่อสรรหาเป็นคณะกรรมการ หรือปัญหาข้อขัดข้องในการสรรหาหรือการเลือกตั้ง และให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการอำนวยการเป็นที่สุด

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการอำนวยการแจ้งผลการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่ต่อคณะกรรมการ เพื่อเตรียมการส่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

(นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข)

ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย