Home » กิจกรรมสภาวิชาชีพข่าวฯ, ข่าวความเคลื่อนไหวสื่อ, ประกาศสภาวิชาชีพข่าวฯ

การนำเสนอเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ

Author by 5/08/22No Comments »

 

ด้วยสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้รับหนังสือแจ้งเวียนจาก สำนักงาน กสทช. ที่ สทช 2304/ว 35799 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ถึง องค์กรวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ ด้วยปัจจุบันมีการนำเสนอเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ โดยการเชิญผู้เสียหายมาเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่คนในสังคม ซึ่งมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดของเหตุการณ์จนเกินความจำเป็นหรือแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ในลักษณะของการกล่าวโทษเหยื่อ (Victim Blaming) ว่าอาจมีส่วนของการกระทำความผิดที่เกิดขึ้น จนนำไปสู่การตัดสินผู้เสียหายของคนในสังคม โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระเบียบข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือ มาตรการที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ในฐานะองค์กรที่ดูแลในด้านจริยธรรมของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ จึงขอนำเรียนเพื่อทราบและขอความร่วมมือองค์กรสมาชิกและผู้ปฏิบัติงานยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามหลักจริยธรรมวิชาชีพในการนำเสนอข่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะและปกป้องสิทธิส่วนบุคคลผู้ที่ตกเป็นข่าว ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือถูกซ้ำเติมจากการนำเสนอข่าวในเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศอีกต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณทุกท่านในความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุปัน รักเชื้อ)
ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย