Home » กิจกรรมสภาวิชาชีพข่าวฯ

องค์กรวิชาชีพสื่อเปิดศูนย์เฉพาะกิจช่วยนักข่าวเหยื่อน้ำท่วม

Author by 21/10/11No Comments »

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในภาคเหนือและภาคกลางได้ไหลเข้ามาท่วมในจังหวัดปริมณฑล ได้แก่ ปทุมธานีและนนทบุรี รวมทั้งกรุงเทพมหานครบางส่วน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเขตบ้านพักอาศัยของประชาชนที่เข้ามาทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร สถานการณ์ดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกแขนงที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวและข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนในภาวะเร่งด่วนเช่นนี้
                “ดังนั้น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมและชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสนับสนุนของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และเครือข่ายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียอาคเนย์ (SEAPA) จึงได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจประสานงานช่วยเหลือสื่อมวลชนผู้ประสบอุทกภัย หรือ ศปสภ.ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งในระยะเฉพาะหน้าและระยะยาว พร้อมกันนี้ ได้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดังกล่าว โดยความร่วมมือขององค์กรวิชาชีพสื่อทุกองค์กร”นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯกล่าว
                นายชวรงค์กล่าวด้วยว่า ในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือดังกล่าว จะมีผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพต่างๆ โดยเฉพาะสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยมาร่วมกันพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีๆไปตามความจำเป็นเร่งด่วน นอกจากนี้ ในระยะยาว องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนต่างๆ จะร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนเพิ่มเติมช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนให้ทั่วถึงต่อไป
                “องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนทุกองค์กร ขอแสดงความชื่นชมในความเสียสละและให้กำลังเพื่อนสื่อมวลชนทุกคนทุกแขนง ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวสถานการณ์อุทกภัยเพื่อเตือนภัยแก่ประชาชนและให้เกิดความมั่นใจว่าการให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึง ทั้งๆที่หลายคน ต้องกลายเป็นผู้ประสบภัยเสียเอง แต่ไม่สามารถละทิ้งหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ดีและมีความรับผิดชอบได้”
                สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โทร.02-668-9422  หรือสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โทร02-243-8479 หรือทาง Email: reporter@inet.co.th ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
                อนึ่ง สถาบันอิศรา และผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนทุกระดับทุกรุ่น ร่วมกับองค์กรวิชาชีพต่างๆ จะจัดกิจกรรมอาสาปั้นลูกจุลินทรีย์บอลหรือ EM Ball เพื่อใช้ในการกำจัดน้ำเสียอันเนื่องมาจากน้ำท่วมขัง โดยการสนับสนุนจากบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ในวันเสาร์ที่ 22 ต.ค. เวลา 16.00 -18.00 น. ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ถนนสามเสน

www.tja.or.th

www.thaibja.org

21 ตุลาคม 2554