Home » ข่าวความเคลื่อนไหวสื่อ

นักวิชาการเสนอ กสทช. ทำวิจัยก่อนให้ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลช่องสาธารณะ

Author by 19/02/13No Comments »

เวทีเสวนา “ทีวีดิจิตอล ประเภทสาธารณะ 12 ช่อง เพื่อใคร” นักวิชาการ และผู้อยู่ในวิชาชีพสื่อสารมวลชน เห็นว่า กสทช. ไม่กำหนดกฎเกณฑ์การให้ใบอนุญาตช่องสาธารณะอย่างรอบคอบ อาจเกิดปัญหาทำให้หน่วยงานรัฐ นำเสนอไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ การแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบติจิตอลจำนวน 48 ช่องที่ กสทช.อยู่ระหว่างกระบวนการออกหลักเกณฑ์เพื่อเตรียมให้ใบอนุญาตในปีนี้ ซึ่งกลุ่มประเภทบริการสาธารณะ ที่มี 12 ช่อง จะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้ใบอนุญาต ซึ่ง น.ส.สุภาพร โพธิ์แก้ว อาจารย์ภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นว่า กสทช.ควรเลื่อนการให้ใบอนุญาตออกไปก่อน จนกว่าจะศึกษาและวิจัยเชิงวิชาการได้ชัดเจนว่า การให้ใบอนุญาตช่องสาธารณะ จะให้ใครทำ ทำไปเพื่ออะไร และจะทำอย่างไร เพราะขณะนี้ยังไม่มีใครศึกษาเรื่องนี้ แต่กสทช.ได้ดำเนินการตามกรอบที่วางไว้ตามกฎหมายเท่านั้น นายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ กสทช. ระบุว่า พร้อมจะนำเรื่องทั้งหมดไปเสนอเพื่อแก้ไข ซึ่งความเห็นสาธารณะจะนับว่ามีประโยชน์มากสำหรับการออกหลักเกณฑ์ต่างๆ และที่ผ่านมายอมรับว่า ที่กสทช.ยังไม่พิจารณาหลักเกณฑ์ช่องทีวีกลุ่มบริการสาธารณะ เพราะอาจให้ความสำคัญกับการประมูลช่องธุรกิจ 24 ช่อง มากเกินไป

ที่มา : http://news.thaipbs.or.th