Home » กิจกรรมสภาวิชาชีพข่าวฯ, ข่าวความเคลื่อนไหวสื่อ

ขอความร่วมมือโปรดระมัดวังในการนำเสนอข่าวและภาพข่าว

Author by 16/11/17No Comments »

ขอความร่วมมือโปรดระมัดวังในการนำเสนอข่าวและภาพข่าว

สืบเนื่องจาก สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้รับการร้องเรียนว่ามีการนำเสนอข่าวและภาพข่าวผู้ต้องสงสัยในคดีอาญา กรณีเด็กหญิง วัย 5 ขวบถูกล่วงละเมิดทางเพศ ว่ามีการนำเสนอข่าวและภาพข่าวเปิดเผยอัตลักษณ์ของผู้ต้องสงสัยที่ตกเป็นข่าวทำการล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงวัย 5 ขวบ นั้น

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าเป็นไปตามที่มีผู้ร้องเรียน คือ มีการนำเสนอข่าวและภาพข่าว*ในสถานีโทรทัศน์บางสถานี* ที่แสดงอัตลักษณ์ของบุคคลที่เป็นเพียงผู้ต้องสงสัย อย่างชัดเจนโดยไม่มีการเซ็นเซอร์

ทางสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ในฐานะองค์กรที่ดูแลในด้านจริยธรรมของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ที่เป็นองค์กรสมาชิก เห็นว่าการนำเสนอข่าวในกรณีดังกล่าวไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติการได้มาและการนำเสนอข่าวและภาพข่าวของสื่อมวลชน โดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ตกเป็นข่าว หมวด 2 ข้อ 7 (1) (สื่อมวลชนพึงงดเว้นการนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลและภาพข่าวที่แสดงอัตลักษณ์ของบุคคลที่เป็นเพียงผู้ต้องสงสัย) เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ตกเป็นข่าวและละเมิดศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้ได้รับความเสียหายจากภาพที่ปรากฏในข่าวหรือรายการข่าว เพื่อป้องกันไม่ให้กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นอีก โดยให้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบุคคลที่ถูกนำเสนอข่าวและภาพข่าว และสื่อไม่เป็นเครื่องมือในการกระทำซ้ำให้ผู้รับข้อมูลข่าวสารมองในภาพพจน์ที่ไม่เหมาะสม

ทั้งนี้สภาวิชาชีพข่าวฯ ขอให้ทางกองบรรณาธิการสถานีโทรทัศน์ต่างๆ โปรดระมัดระวังในการนำเสนอข่าวในลักษณะดังกล่าว โดยยึดถือหลักจริยธรรมในการนำเสนอข่าว ไม่นำเสนอข่าวในเรื่องที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน ตลอดจนขอให้ยึดถือแนวปฏิบัติการได้มาและการนำเสนอข่าวและภาพข่าวของสื่อมวลชน โดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ที่ตกเป็นข่าว ตามที่บรรณาธิการข่าวของสถานีโทรทัศน์ได้พิจารณาเห็นพ้องต้องกันให้ถือปฏิบัติ และหากมีข้อผิดพลาดตามที่ได้รับข้อร้องเรียนดังกล่าว ขอให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว เพื่อให้การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนยังคงได้รับความน่าเชื่อถือจากสังคมต่อไป

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
16 พฤศจิกายน 2560