Home » กิจกรรมสภาวิชาชีพข่าวฯ, ประกาศสภาวิชาชีพข่าวฯ

ประกาศ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 4

Author by 12/07/18No Comments »

 

ประกาศ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 4 

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561  ที่ประชุมกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 / 2561 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เพื่อทำหน้าที่บริหารงานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ตามธรรมนูญสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. 2552 หมวด 3 ข้อ 13 ให้สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย” จำนวนไม่เกิน 19 คน ประกอบด้วย กรรมการที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไม่เกิน 12 คน และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่างๆ อีก 7 คน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

 1. นายโกศล สงเนียม ผู้อำนวยการสถานี  สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี                         ประธาน
 2. นายวรินทร์ เทียมจรัส ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย                                              รองประธานคนที่ 1
 3. นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร                    รองประธานคนที่ 2
  สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 4. นายสุปัน รักเชื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารจัดการ                                             เลขาธิการ
 5. นางสาวศศิธร กุวังคดิลก หัวหน้ากองบรรณาธิการข่าววิทยุ รองเลขาธิการ

ฝ่ายบรรณาธิการข่าวสำนักข่าวไทย  บมจ.อสมท

 1. นางสาวภาวิณี ธรรมนนทิกุล ผู้สื่อข่าวอาวุโส/รักษาการหัวหน้าฝ่ายข่าว เหรัญญิก
  สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. นายชิตพันธ์ วงษ์ไทย บรรณาธิการบริหาร  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก                           กรรมการ
 3. นายจตุรงค์ แสงโชติกุล ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส                                กรรมการ
 4. นางสาวสุพัฒนา บุญธรรม ผู้สื่อข่าวอาชญากรรม-สังคม บริษัท สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น จำกัด        กรรมการ
 5. นายภัทรพล ฮีวอลเกต ผู้จัดการแผนกข่าวการเมือง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3   กรรมการ
 6. นายภาณุพงษ์ ทินกร ผู้อำนวยการฝ่ายรายการ สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์              กรรมการ
 7. นายปฏิวัติ วสิกชาติ Specialist TNN24  สถานีโทรทัศน์ TNN 24                            กรรมการ
 8. นายสัมพันธ์ ชะเอม รองผู้อำนวยการฝ่ายข่าว  สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ ทีวี                       กรรมการ
 9. นายกฤษณ์ชนุตม์ เจียรรัตนกนก บรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัศน์ ไทยรัฐทีวี                    กรรมการ
 10. นายเกษม อินทร์แก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                  กรรมการ
 11. นายชาญวิทย์ อร่ามฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสิทธิมนุษยชน กรรมการ
 12. ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านนักวิชาการนิเทศศาสตร์                     กรรมการ
 13. นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเด็กและสตรี กรรมการ
 14. นายธาม เชื้อสถาปนศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

(นายโกศล สงเนียม)

ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

 

ดาวน์โหลดประกาศ คลิกลิ้ง>>>>>  ประกาศสภาวิชาชีพข่าวฯ เรื่องรายชื่อและตำแหน่งกรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ สมัยที่ 4