Home » กิจกรรมสภาวิชาชีพข่าวฯ

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอความร่วมมือไม่ให้ ไม่รับของขวัญ ที่มีมูลค่าเกินเหมาะสม

Author by 22/12/10No Comments »

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  เปิดเผยว่า          สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยมีมติให้ส่งจดหมายขอความร่วมมือไปยังองค์กรสมาชิก           สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอให้ช่วยกันดูแลกวดขันผู้ประกอบวิชาชีพข่าว และผู้ปฏิบัติ     งานข่าว ให้ระมัดระวังไม่รับของขวัญหรือรางวัลที่มีมูลค่าสูงเกินความเหมาะสมจากแหล่งข่าวในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่นี้ ทั้งนี้ เพื่อผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้ประกอบวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์    และเพื่อไม่ให้ขัดกับข้อบังคับด้านจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน

พร้อมกันนี้ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ส่งจดหมายไปยังพรรคการเมือง และสมาคมธุรกิจเอกชน เพื่อขอความร่วมมือให้แจ้งสมาชิกของแต่ละองค์กร ให้การสนับสนุนไม่มอบของขวัญหรือรางวัลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพข่าวและผู้ปฏิบัติงานด้านข่าว ที่มีมูลค่าสูงเกินความเหมาะสม เพื่อร่วมส่งเสริมการผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพข่าวด้วย