Home » กิจกรรมสภาวิชาชีพข่าวฯ, ประกาศสภาวิชาชีพข่าวฯ

คณะอนุกรรมการพิเศษ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขยายเวลารอผลการวิจัยก่อนประมวลสรุปผลการสอบข้อเท็จจริง กรณี “อีเมล์ฉาว”

Author by 1/08/11No Comments »

วันนี้( 1 ส.ค.) เวลา 10.00น. คณะอนุกรรมการพิเศษที่แต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี“สื่อโทรทัศน์เรียกหรือรับผลประโยชน์จากนักการเมือง” และให้รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพฯภายใน 15 วันนั้น ในวันนี้คณะอนุกรรมการได้แจ้งต่อประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ถึงความคืบหน้าของตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่า คณะอนุกรรมการได้สอบสวนข้อเท็จจริงจากบรรณาธิการ และนักข่าวที่ถูกพาดพิงซึ่งให้ความร่วมมือมาให้ถ้อยคำครบถ้วนแล้ว แต่ยังคงขาดข้อเท็จจริงในส่วนพยานผู้รู้เห็นภายนอกที่ประสงค์จะให้ถ้อยคำเพิ่มเติม และการประมวลผลข้อมูลจากการตรวจสอบการนำเสนอข่าวทางโทรทัศน์ฉบับสมบูรณ์อยู่ ซึ่งข้อมูลและข้อเท็จจริงทั้งสามส่วนนี้เป็นข้อมูลและข้อเท็จจริงที่จะต้องรับฟังประกอบกัน จึงจะทำให้การพิจารณามีครบถ้วนรอบด้านและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จึงขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบและสรุปผลการพิจารณาออกไปอีก 15 วัน โดยจะรายงานผลให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพทราบทันทีที่สามารถสรุปผลที่สมบูรณ์ครบถ้วนได้ ซึ่งประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้รับทราบความคืบหน้าแล้วจะนำเรียนคณะกรรมการสภาวิชาชีพฯในการประชุมประจำเดือนที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 สิงหาคม นี้ต่อไป ซึ่งหากมีความคืบหน้าหรือผลการตรวจสอบเป็นประการใดจะแจ้งให้สาธารณะชนทราบต่อไปโดยเร็ว

                                                                             สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

                                                                                      1 สิงหาคม 2554