Home » กิจกรรมสภาวิชาชีพข่าวฯ

ประกาศสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมการสรรหาและเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 3/2558

Author by 3/09/15No Comments »

ประกาศสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมการสรรหาและเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมัยที่ 3/2558  ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ อาคารสมาคมนักข่าว ถนนสามเสน

ประเภทที่ 1 (เจ้าของ หรือผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการ หรือผู้ได้รับใบอนุญาต)*เลือกกันเองให้เหลือไม่เกิน 4 คน
ลำดับ รายชื่อผู้แทนเข้าร่วมการสรรหาและเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ ฯ ตำแหน่ง องค์กรสมาชิก ประเภทตามสัดส่วน หมายเหตุ
1 นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถานีโทรทัศน์และสำนักข่าว T news ประเภทที่ 1 องค์กรร่วมก่อตั้ง
2 นายปฏิวัติ วสิกชาติ ผจก.ส่วนงานกิจการพิเศษ สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24 / ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักกิจการ ฯ สถานีโทรทัศน์ TNN 24
บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค
(ทีเอ็นเอ็น) จำกัด
ประเภทที่ 1 องค์กรร่วมสมาชิก
3 นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักวิทยุ บมจ.อสมท ประเภทที่ 1 องค์กรร่วมก่อตั้ง
4 นายวีระพงษ์ ลิ้มธรสาร กรรมการผู้จัดการ/ผู้อำนวยการสถานี บริษัท มหาชัยเคเบิลทีวี จำกัด ประเภทที่ 1 องค์กรร่วมสมาชิก
5 นายโกศล  สงเนียม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานี สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ประเภทที่ 1 องค์กรร่วมสมาชิก
6 นายชุมชัย แก้วแดง ผช. กก. ผจก. บริษัท สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น จำกัด ประเภทที่ 1 องค์กรร่วมก่อตั้ง
7 นายเฉลียว คงดุก บรรณาธิการอาวุโส สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ประเภทที่ 1 องค์กรร่วมก่อตั้ง
8 นายอนุชา สังขกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ประเภทที่ 1 องค์กรร่วมก่อตั้ง
9 นายบุญรอด กระสินธุ์ศรี บรรณาธิการ สถานีโทรทัศน์ PPTV ประเภทที่ 1 องค์กรร่วมสมาชิก
10 น.ส. ชยินทร์ธร  คงมนต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักข่าว บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด (สถานีโทรทัศน์ อมรินทร์ ทีวี) ประเภทที่ 1 องค์กรร่วมสมาชิก
11 นายฉัตรชัย ตะวันธรงค์ เจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด (สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐ ทีวี) ประเภทที่ 1 องค์กรร่วมสมาชิก
ประเภทที่ 2 (บรรณาธิการ หรือตัวแทนผู้มีอำนาจจากกองบรรณาธิการ) *เลือกกันเองให้เหลือไม่เกิน 4 คน
ลำดับ รายชื่อผู้แทนเข้าร่วมการสรรหาและเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ ฯ ตำแหน่ง องค์กรสมาชิก ประเภทตามสัดส่วน หมายเหตุ
1 นายก้องเกียรติ  สิริกาญจนาวัฒน์ ผู้ช่วยบรรณาธิการรายการ สถานีโทรทัศน์ TNN 24 บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค
(ทีเอ็นเอ็น) จำกัด
(สถานีโทรทัศน์ TNN 24)
ประเภทที่ 2 องค์กรร่วมสมาชิก
2 นายชิตพันธ์ วงษ์ไทย ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร ข่าวการเมือง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ประเภทที่ 2 องค์กรร่วมก่อตั้ง
3 นางโสภา วาณิชย์ราบรื่น เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพรายการอาวุโส บมจ.อสมท ประเภทที่ 2 องค์กรร่วมก่อตั้ง
4 นางสาวณัฏฐา  โกมลวาทิน บรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ประเภทที่ 2 องค์กรร่วมก่อตั้ง
5 นายสมา โกมลสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายข่าว บริษัท มีเดียสตูดิโอ จำกัด ประเภทที่ 2 องค์กรร่วมก่อตั้ง
6 นายศักดา จิรัธยากูล บรรณาธิการบริหาร บริษัท สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น จำกัด ประเภทที่ 2 องค์กรร่วมก่อตั้ง
7 นายชาลี วาระดี บรรณาธิการ นิวมีเดีย สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ประเภทที่ 2 องค์กรร่วมก่อตั้ง
8 นางสาวธนิดา กิจบำรุง รองผู้จัดการแผนข่าวเยาวชนและครอบครัว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ประเภทที่ 2 องค์กรร่วมก่อตั้ง
9 นายวัชรพล อิศรานนท์ บรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัศน์ PPTV ประเภทที่ 2 องค์กรร่วมสมาชิก
10 นายชูชาติ เพช็รโต บรรณาธิการ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด (สถานีโทรทัศน์ อมรินทร์ ทีวี) ประเภทที่ 2 องค์กรร่วมสมาชิก
11 นายพีระวัฒน์  โชติธรรมโม ผู้อำนวยการฝ่ายบรรณาธิการ บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด (สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐ ทีวี) ประเภทที่ 2 องค์กรร่วมสมาชิก
ประเภทที่ 3 (ผู้ปฏิบัติงานข่าวหรือผู้ประกาศข่าวในสังกัดองค์กรสมาชิก) *เลือกกันเองให้เหลือไม่เกิน 4 คน
ลำดับ รายชื่อผู้แทนเข้าร่วมการสรรหาและเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ ฯ ตำแหน่ง องค์กรสมาชิก ประเภทตามสัดส่วน หมายเหตุ
1 นางพิทยา มีสมบูรณ์ รักษาการหัวหน้ากองบรรณาธิการศูนย์ข่าวภาคกลาง บมจ.อสมท ประเภทที่ 3 องค์กรร่วมก่อตั้ง
2 นายสุปัน รักเชื้อ ผู้ประกาศ(ผู้ดำเนินรายการ) บริษัท สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น จำกัด ประเภทที่ 3 องค์กรร่วมก่อตั้ง
3 นายภาสพล โตหอมบุตร หัวหน้าข่าว สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ประเภทที่ 3 องค์กรร่วมก่อตั้ง
4 นางสมฤดี คงเกิด News Producer บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด (สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐ ทีวี) ประเภทที่ 3 องค์กรร่วมสมาชิก

หมายเหตุ*        คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มี จำนวน 19 คน ประกอบด้วย

1.กรรมการที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์จำนวนไม่เกิน 12 คน
2.กรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่างๆ จำนวน 7 คน

*รายละเอียดตาม ธรรมนูญสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย หมวด 3 ข้อ 13

ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2552

และ ธรรมนูญสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย หมวด 3 ข้อ 13

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558

**ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.