Home » ข่าวความเคลื่อนไหวสื่อ

ร่าง แนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์(เอกสาร)

Author by 17/08/12No Comments »

ร่าง แนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์(เอกสาร)

รายละเอียดของ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. 2555

หมวด 1 หลักการสำคัญของวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์
หมวด 2 หลักการทั่วไปและแนวปฏิบัติขององค์กรเพื่อความถูกต้องและเป็นมาตรฐาน
ของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์
หมวด 3 แนวทางธำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้ประกิบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์
หมวด 4 แนวทางกำกับดูแลกันเองของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์

ดาวน์โหลดเอกสาร focusgroup_self_regulation_NBTC