Home » กิจกรรมสภาวิชาชีพข่าวฯ

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ส่งหนังสือไปยังยังองค์กรสมาชิก เรื่อง การนำเสนอข่าวในรูปแบบโฆษณาประชาสัมพันธ์แฝง

Author by 1/07/13No Comments »

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  ส่งหนังสือไปยังยังองค์กรสมาชิก

เรื่อง  การนำเสนอข่าวในรูปแบบโฆษณาประชาสัมพันธ์แฝง

ที่ ส.ข.ว.ท. 008/02/2556

28 มิถุนายน 2556

เรื่อง     การนำเสนอข่าวในรูปแบบโฆษณาประชาสัมพันธ์แฝง

เรียน    องค์กรสมาชิก สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ด้วยสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้รับแจ้งกรณีสถานีวิทยุและโทรทัศน์    บางแห่งนำเสนอข่าวที่มีข้อความ เสียงและภาพ เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์   กิจกรรม และภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ที่แอบแฝงในเนื้อหาของข่าว หรือเผยแพร่ในเวลาที่ใกล้เคียงกับเนื้อหาของข่าว หรือเนื้อหาคล้ายข่าว ทำให้ผู้ฟังหรือผู้ชมหลงเชื่อหรือเข้าใจผิดว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์นั้นเป็นเนื้อหาของข่าว รวมทั้งมีการโฆษณา  ประชาสัมพันธ์ที่อาจขัดต่อกฎหมายและจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน

สภาวิชาชีพข่าวฯ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ดูแลส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพข่าววิทยุ  และโทรทัศน์ที่เป็นองค์กรสมาชิก เห็นว่า ในกรณีดังกล่าวอาจเป็นการละเมิดจริยธรรมแห่ง  วิชาชีพตามข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ.2553  ข้อ 7 (9) คือ ผู้ประกอบวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ต้องไม่นำเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลโดยมีการประกาศโฆษณาที่แอบแฝงมาพร้อมกับข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจนทำให้ประชาชนหลงเชื่อในความเป็นข่าวสารและข้อมูลนั้น  การกระทำดังกล่าวอาจเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือเกิดจากความต้องการรายได้ที่สูงมากขึ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์

สภาวิชาชีพข่าวฯ จึงขอความร่วมมือจากองค์กรสมาชิกทุกท่าน ขอได้โปรดระมัดระวังการนำเสนอข่าวสารและข้อมูลอย่างถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพและขอขอบคุณใน     ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

(นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์)

ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

หมายเหตุ :  สำเนาส่งกองบรรณาธิการ

สำนักเลขาธิการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย : นิรมล ประสารสุข/ กมลรัตน์ มลธุรัช โทร. 02 243 8479, 081 988 0260

ดาวน์โหลดจดหมาย