Home » กิจกรรมสภาวิชาชีพข่าวฯ

2 องค์กรวิชาชีพสื่อ เตรียมส่งจดหมายถึงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

Author by 28/06/13No Comments »

2 องค์กรวิชาชีพสื่อ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เตรียมส่งจดหมายถึงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เพื่อสอบถามถึงสาเหตุอันนำไปสู่เหตุการณ์ กรณีรายการฮาร์ดคอร์ข่าว ออกอากาศ เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ได้หยุดชะงักอย่างกะทันหันในการเผยแพร่ข่าว บริษัท โคเรีย วอเตอร์ รีซอสเซส คอร์ปอเรชั่น (K- water) จำกัด ที่ได้รับการประมูลการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย

เรื่อง         ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรณีรายการฮาร์ดคอร์ข่าว เกี่ยวกับการเสนอข่าว

บริษัท โคเรีย วอเตอร์ รีซอสเซส คอร์ปอเรชั่น (K- water) จำกัด

เรียน        พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

กรณีการนำเสนอรายการฮาร์ดคอร์ข่าว ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) ในประเด็น บริษัท โคเรีย วอเตอร์ รีซอสเซส คอร์ปอเรชั่น (K- water) จำกัด ที่ประมูลการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย ซึ่งออกอากาศในเวลา 18.00 – 18.25 น. เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ได้หยุดชะงักลงอย่างกะทันหันแล้วมีโฆษณาขึ้นมาแทนที่ ซึ่งกรณีดังกล่าวได้สร้างความกังขาต่อสาธารณชนเป็นอย่างมาก

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ส่งเสริมให้มีการควบคุมกำกับดูแลกันเองของผู้ประกอบวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อ ให้มีความรับผิดชอบในการนำเสนอข่าวและส่งเสริมสนับสนุนสิทธิการรับรู้ของประชาชนมีความห่วงใยในเสรีภาพการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงภาพลักษณ์ขององค์กรสมาชิกของ สภาวิชาชีพข่าวฯ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงใคร่ขอสอบถามถึงสาเหตุ รายละเอียด อันนำไปสู่เหตุการณ์ในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอข่าวของผู้ประกอบวิชาชีพฯ รวมทั้งปกป้องสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ดาวน์โหลดจดหมาย