Home » ข่าวความเคลื่อนไหวสื่อ

ระเบียบสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. 2555

Author by 4/09/12No Comments »

ระเบียบ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

พ.ศ. 2555

เพื่อให้สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชน และมีความสำนึกในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม

อาศัยความตามข้อ 4.3 และข้อ 18.1 แห่งข้อบังคับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. 2543 คณะกรรมการสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 7 ในการประชุมครั้งที่ 20 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 มีมติเห็นชอบให้ตราระเบียบ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง จริยธรรมแห่งวิชาชีพ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป

ข้อ 3 จริยธรรมแห่งวิชาชีพ ที่สมาชิกทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติได้แก่
(1)  นำเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสาร ข้อเท็จจริง เพื่อประโยชน์สาธารณะ ด้วยความถูกต้อง

ครบถ้วน เป็นธรรม

(2)  เคารพสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ข่าว

(3)  มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพสื่อสารมวลชนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

(4)  ปกป้องและปฏิบัติต่อแหล่งข่าวอย่างเป็นธรรม

(5)  ให้ความเป็นธรรมต่อผู้ตกเป็นข่าว หากนำเสนอข้อมูลผิดพลาดต้องดำเนินการแก้ไข

โดยทันที พร้อมขออภัยในความผิดพลาดดังกล่าว

(6) ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพของการเสนอข่าวและความคิดเห็น
(7)  ไม่กระทำการอันเป็นการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรือความสามัคคีของเพื่อน

ร่วมวิชาชีพ

ข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ โดยให้ที่ประชุมใหญ่ คัดเลือกจากสมาชิก และที่ปรึกษาที่มีความประพฤติดีงามขึ้นมาคณะหนึ่ง  มีจำนวนไม่เกินห้าคน ทำหน้าที่คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ประธาน กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ข้อ 5 คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(1)  สอดส่องและควบคุมความประพฤติของสมาชิกให้เป็นไปตามข้อบังคับและจริยธรรม

ของวิชาชีพ
(2)  สอบสวนสมาชิกที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดจริยธรรม  เมื่อได้รับคำขอจากคณะ

กรรมการบริหาร

(3)  เสนอแนะแนวทาง ข้อคิดเห็น ด้านจริยธรรมต่อคณะกรรมการบริหารสมาคม

ในกรณีที่คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมวิชาชีพดำเนินการสอบสวนแล้ว ให้เสนอความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมเพื่อดำเนินการต่อไป

ข้อ 6 คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับอายุของคณะกรรมการบริหารสมาคม ในชุดนั้นๆ กรณีที่คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมรายใดลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้    ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมแต่งตั้งสมาชิกหรือที่ปรึกษาทำหน้าที่ทดแทนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 6  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

(นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์)

นายก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ดาวโหลดไฟล์  ระเบียบ จริยธรรม TBJA-ประกาศใช้ 6 ก.ค.55