Home » กิจกรรมสภาวิชาชีพข่าวฯ, ข่าวความเคลื่อนไหวสื่อ

‘วิสุทธ์ คมวัชรพงศ์’ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 3

Author by 28/10/15No Comments »

‘วิสุทธ์ คมวัชรพงศ์’ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 3โดยมี นัฏฐา โกมลวาทิน รองประธานคนที่ 1 และ ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก รองประธานคนที่ 2   พร้อมด้วยคณะกรรมการตำแหน่งอื่นๆ อีก 16 คน

เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 / 2558 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เพื่อทำหน้าที่บริหารงานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ตามธรรมนูญสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. 2552 หมวด 3 ข้อ 13 ให้สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย” จำนวนไม่เกิน 19 คน ประกอบด้วย กรรมการที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไม่เกิน 12 คน และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่างๆ อีก 7 คน

โดยผลการเลือกคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 3 นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์  ได้รับการเลือกกันเองจากคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เป็นประธาน โดยมี น.ส.ณัฏฐา โกมลวาทิน รองประธานคนที่ 1 และ รศ.ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย  รองประธานคนที่ 2 พร้อมด้วย นายโกศล สงเนียม เลขาธิการ, นายก้องเกียรติ สิริกาญจนาวัฒน์ รองเลขาธิการ และ นายศักดา จิวัธยากูล เหรัญญิก

สำหรับแผนยุทธศาสตร์ทิศทางและโครงสร้างของ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ในสมัยที่ 3 นั้น ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดเผยว่า “จะเน้นการทำงานในการส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองภายใต้จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อยกระดับมาตรฐานจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ และส่งเสริมให้ประชาชนและสังคมร่วมตรวจสอบจริยธรรมสื่อ

ส่วนแผนงานหลักในการดำเนินการเร่งด่วนคือ

1.ด้านกลไกการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และพิจารณาเรื่องร้องเรียนสื่อมวลชนละเมิดจริยธรรมในการนำเสนอข่าว

2. ด้านการณรงค์และเผยแพร่ กิจกรรมและโครงการต่างๆ ของสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

3. ด้านยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวในด้านกฎหมายต่างๆ และ การปฏิรูปสื่อ

4.ด้านการพัฒนาองค์กรสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

รายนามคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 3 มีดังนี้

(วาระดำรงตําแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค.พ.ศ. 2558 –  28 ต.ค. 2560)

1.นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์                       ผช.กก.ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิทยุ บมจ. อสมท ประธาน

2.น.ส.ณัฏฐา โกมลวาทิน                      บรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รองประธานคนที่ 1

3.รศ.ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก                     ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย รองประธานคนที่ 2

4.นายโกศล สงเนียม                           ผช.ผู้อำนวยการ สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์                เลขาธิการ

5.นายก้องเกียรติ สิริกาญจนาวัฒน์         ผช.บรรณาธิการรายการ สถานีโทรทัศน์ TNN 24     รองเลขาธิการ

6.นายศักดา จิวัธยากูล                          บรรณาธิการบริหาร บริษัท สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น จำกัด          เหรัญญิก

7. นายชิตพันธ์ วงษ์ไทย                        ผช.บรรณาธิการบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก         กรรมการ

8.นายเฉลียว คงตุก                              บรรณาธิการอาวุโส สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี          กรรมการ

9.นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม                  ผู้อำนวยการฝ่ายบรรณาธิการ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี       กรรมการ

10.นายอนุชา สังขกุล                           ผช.ผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3              กรรมการ

11.นายชูชาติ เพ็ชรโต                           บรรณาธิการ สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี                        กรรมการ

12.นายวัชรพล อิศรานนท์                     บรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัศน์ PPTV                         กรรมการ

13.นายสมา โกมลสิงห์                         ผู้อำนวยการฝ่ายข่าว บริษัท มีเดียสตูดิโอ จำกัด               กรรมการ

14.นายโสภณ สุภาพงษ์                        ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารจัดการ                            กรรมการ

15.นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์            ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเด็กและสตรี                                   กรรมการ

16.นายชาญวิทย์ อร่ามฤทธิ์                   ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสิทธิมนุษยชน                               กรรมการ

17.ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้                       ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านนักวิชาการนิเทศศาสตร์                       กรรมการ

18.นายวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง                ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                       กรรมการ

19.น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล                ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค                              กรรมการ

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.