Home » กิจกรรมสภาวิชาชีพข่าวฯ, ข่าวความเคลื่อนไหวสื่อ

คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน

Author by 12/01/17No Comments »

คณะกรรมการบริการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำโดย นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิททยุและโทรทัศน์ไทย ในฐานะประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน การประชุมครั้งนี้มีขึ้นภายใต้หัวข้อ ” The Role of Media in Security the ASEAN dream. ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 5-8 ม.ค. 2560

คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน  มุ่งเน้นยกระดับความร่วมมือภาคสื่อมวลชน ส่งเสริมอาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ในโอกาสครอบรอบ 50ปี ก่อตั้งองค์กรอาเซียน ขยายความร่วมมือสู่เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เพื่อมุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

เมื่อวันที่ 5 ถึง 8 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ในฐานะประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Confederation of Thai Journalists) นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์ กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Thai Journalists Association) ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน (Confederation of ASEAN Journalists) ที่กรุงจาการ์ตา เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย โดยมีสายการบินแอร์ เอเชียเป็นผู้สนับสนุนการเดินทาง

การประชุมครั้งนี้มีขึ้นภายใต้หัวข้อ “The Role of Media in Securing the ASEAN dream” โดยในโอกาสครบรอบ 50 ปี อาเซียนในปี 2560 นี้ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ในฐานะองค์กรที่เป็นการรวมกลุ่มกับขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ซึ่งประกอบไปด้วย สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Confederation of Thai Journalists) สมาคมนักข่าวลาว (Lao Journalists Association) สมาคมนักข่าวอินโดนีเซีย (Persatuan Wartawan Indonesia) สหภาพแรงงานสื่อมวลชนมาเลเซีย (National Union of Journalists Peninsular Malaysia) สมาคมนักข่าวเวียดนาม (Vietnam Journalists Association) สมาคมนักข่าวฟิลิปปินส์ (National Press club of The Philippines) และสหภาพแรงงานสื่อมวลชนสิงคโปร์ (Singapore National Union of Journalists) ต่างเห็นพ้องกันถึงบทบาทของสื่อมวลชนในการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และประเทศต่างๆ ในภูมิภาคไปสู่สาธารณชน ตลอดจนมีบทบาทในการผลักดันให้ประชาคมอาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง

ในโอกาสนี้ที่ประชุมหารือกันถึงการยกระดับความร่วมมือของสื่อมวลชวนในภูมิภาค เพื่อสร้างความฝันของอาเซียนที่ต้องการเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางตามที่กล่าว โดยได้มีการวางแผนกิจกรรมต่างๆ ที่จะถูกผลักดันให้เกิดขึ้นในนามสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ได้แก่ โครงการอาเซียนฮีโร่ (ASEAN’ Heroes) ซึ่งจะทำการคัดเลือกบุคคลในแวดวงต่างๆ ของแต่ละประเทศที่จะเป็นแรงบันดาลแก่คนรุ่นใหม่ของภูมิภาค กิจกรรมประกวดภาพถ่ายอาเซียน (ASEAN Photos contest) เพื่อสะท้อนถึงมุมมองของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค เป็นการบอกเล่าเรื่องราวผ่านเลนส์ให้เกิดความเข้าใจในความแตกต่างซึ่งจะเป็นการปูทางไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และโครงการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนของสื่อมวลชนในภูมิภาค (Media Exchange Program) เพื่อให้สื่อมวลชนแต่ละประเทศมีความเข้าใจที่ถูกต้อง มีทัศนคติที่ดีต่อประเทศเพื่อนบ้าน อันจะนำไปสู่การส่งผ่านข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป

โอกาสเดียวกันนี้ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ยังได้หารือกับถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของสมาพันธ์ฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น สืบเนื่องจากการประชุมคณะทำงานสมาพันธ์ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อเดือนกรกฎาคม ปีที่แล้ว สมาพันธ์ได้มีการเพิ่มช่องทางสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุคส์ เพื่อสื่อสารกับสื่อมวลชนในภูมิภาค รวมทั้งองค์กร หรือบุคคลอื่นที่ต้องการเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูล สอบถามเรื่องราวต่างๆ ในครั้งนี้สมาพันธ์ฯ ได้ตกลงที่จะให้มีเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลาง ฐานข้อมูลของสื่อมวลชนในภูมิภาค โดยได้ตั้งทีมงานบริหารเนื้อหาซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากทุกองค์กร โดยเว็บไซต์ดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อได้ที่ www.aseanjournalist.com  ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนมี.ค. นี้

นอกจากนี้ ในการประชุมกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ครั้งนี้ ยังได้ขยายความร่วมมือไปยังองค์กรเครือข่ายอื่นๆ เพื่อตอบสนองการทำงานด้านการเผยแพร่ข่าวสารองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่สังคม โดยได้มีการลงนามใน “บันทึกความเข้าใจร่วมมิตรภาพและความร่วมมือ” (MOU on Friendship and Cooperation) ระหว่างสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์แห่งอาเซียน (ASEAN Public Relations Network: APRN) โดยนายต่วน หู ประธานสมาคมนักข่าวเวียดนาม ในฐานะประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน และนางพริตา เคมาล กานี ประธานเครือข่ายประชาสัมพันธ์แห่งอาเซียน โดยมีนายลี ยง ยงผู้อำนวยการฝ่ายกิจการชุมชน ตัวแทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียนร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ลอนดอน สดูล ออฟ พับลิค รีเลชันส์ จาการ์ตา เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคมที่ผ่านมา

ข้อมูลจาก เว็บไซต์ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวสื่อ เพจสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย