Home » กิจกรรมสภาวิชาชีพข่าวฯ

“วสันต์” นั่ง ปธ.สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เร่งยกร่างข้อบังคับจริยธรรมวิชาชีพภายใน 45 วัน

Author by 31/08/10No Comments »

 

วันนี้ (20 ต.ค 52) นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดเผยว่า  ได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยครั้งแรก โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) เป็นประธานสภาฯ คนแรก และเลือก น.ส.สุวรรณา สมบัติรักษาสุข ผู้จัดการสถานีวิทยุจุฬาฯ เป็นรองประธานคนที่ 1 นายเจษฎา อนุจารี อุปนายกสภาทนายความ เป็นรองประธานคนที่ 2 นายณรงค์ สุทธิรักษ์ บรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทัศน์ TNN เป็นเลขาธิการ นายประณต วิเลปสุวรรณ บรรณาธิการเนชั่นทีวี เป็นรองเลขาธิการ และนายนุกูล กาญจนรัตน์ รอง กก.ผจก.มีเดียออฟมีเดียส์ เป็นเหรัญญิก

นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และข้อบังคับว่าด้วยการรับเรื่องร้องเรียน โดยมีนายเจษฎา อนุจารี รองประธานคนที่ 2 เป็นประธานคณะอนุกรรมการ มีกำหนดดำเนินการให้เสร็จภายใน 45 วัน

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยอีก 13 คน ได้แก่

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

1. ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม           ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์          รองประธานสถาบัน

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

3. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์               อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

4. นายสมชาย หอมลออ                ประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน (ครส.)

5. นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา          ผู้อำนวยการ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท)

6. นายมนตรี สินทวิชัย                  เลขาธิการ มูลนิธิคุ้มครองเด็ก

กรรมการผู้ประกอบวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์

7. นายสำราญ ฉัตรโท                   ผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

8. นายกฤษณะ กาญจนมุสิก            บรรณาธิการอาวุโส สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

9. นายชัยนันต์ สันติวาสะ                หัวหน้ากองบรรณาธิการข่าวโทรทัศน์ สำนักข่าวไทย

10. นายวัฒนา เงินกลม                  บรรณาธิการข่าว (ช่อง 11) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

11. นายชุมชัย แก้วแดง                 บรรณาธิการอำนวยการข่าว บริษัท สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น จำกัด

12. นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม     กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สำนักข่าวทีนิวส์ จำกัด

13. นายปราชญ์ ไชยคำ                 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. สยามอินเตอร์ มัลติมิเดีย (สยามสปอตเรดิโอ FM 96)