home » category archive

Category ประกาศสภาวิชาชีพข่าวฯ

ประกาศ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ ๕
8/10/21 – 12:50 | No Comment
ประกาศ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ ๕

ประกาศ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ ๕
๑. ดร.สิขเรศ ศิรากานต์                                                    ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
   กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย                              
๒. ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากูล               อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
   รองประธาน สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
๓. รศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ                                                     อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
   ประธาน หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต …

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเปิดตัวกรรมการบริหารชุดใหม่
5/09/21 – 14:37 | ปิดความเห็น บน สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเปิดตัวกรรมการบริหารชุดใหม่
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเปิดตัวกรรมการบริหารชุดใหม่

 

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเปิดตัวกรรมการบริหารชุดใหม่
        สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้มีการสรรหากรรมการบริหารชุดใหม่ (ชุดที่ ๕ ) พร้อมจัดโครงสร้างการบริหารงานตั้งคณะอนุกรรมการ ทำงาน ๕ ฝ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การทำงาน “ ส่งเสริมวิชาการ พัฒนาทักษะวิชาชีพ สนับสนุนเสรีภาพ คุ้มครองผู้บริโภคสื่อ “
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ทำการสรรหาคณะกรรมการสภาชุดใหม่ สมัยที่ ๕ มีวาระการทำงาน ๒ ปี ผลของการสรรหาได้คณะกรรมการทั้งหมด ๑๙ คน แบ่งเป็นกรรมการจากสายวิชาชีพ ๑๒ คน กรรมการจากสายผู้ทรงคุณวุฒิ ๗ คน และคณะกรรมการ ได้มีการประชุมเลือกนายสุปัน รักเชื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน …

คณะกรรมการบริหารสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ ๕
4/09/21 – 19:39 | ปิดความเห็น บน คณะกรรมการบริหารสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ ๕
คณะกรรมการบริหารสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ ๕

VTR แนะนำ คณะกรรมการบริหารสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ ๕

จ.ม.เปิดผนึกถึงสมาชิก​สมาคมนักข่าววิทยุ​และ​โทรทัศน์​ไทย​ และองค์กร​สมาชิก​
21/03/21 – 16:17 | No Comment
จ.ม.เปิดผนึกถึงสมาชิก​สมาคมนักข่าววิทยุ​และ​โทรทัศน์​ไทย​ และองค์กร​สมาชิก​

จ.ม.เปิดผนึกถึงสมาชิก​สมาคมนักข่าววิทยุ​และ​โทรทัศน์​ไทย​ และองค์กร​สมาชิก​ สภาวิชา​ชีพ​ข่าววิทยุ​และโทรทัศน์​ไทย ” เรื่อง การจัดการอุปกรณ์และมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับนักข่าวในการรายงานข่าวการชุมนุมทางการเมือง”
———
เรียน องค์กรสมาชิกและสมาชิกของ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

เรื่อง การจัดการอุปกรณ์และมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับนักข่าวในการรายงาน
ข่าวการชุมนุมทางการเมือง

เนื่องด้วยในสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง ในปัจจุบันมีความหลากหลายของแกนนำและมวลชน รวมไปจนถึงการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยที่ยึดแนวปฎิบัติทางกฎหมาย ซึ่งในการชุมนุมทางการเมืองในหลายครั้งที่ผ่านมา มักนำไปสู่การปะทะกันของเจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้ชุมนุม จนนำไปสู่การบาดเจ็บด้วยกันทั้ง ๒ ฝ่าย รวมไปจนถึงสื่อมวลชนที่ร่วมทำข่าวในพื้นที่การชุมนุม
ดังนั้นทางสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ที่ท่านและองค์กรของท่านเป็นสมาชิก จึงขอให้

๑ ทางผู้บริหารขององค์กรสื่อ ได้จัดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้กับทีมงานข่าวของท่านในการทำหน้าที่รายงานข่าวของการชุมนุม รวมไปจนถึงการจัดการการสั่งการในการให้ได้มาซึ่งข่าวและเหตุการณ์การชุมนุม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักข่าวเป็นสำคัญ
๒ ในส่วนนักข่าวที่ได้รับมอบหมายจากต้นสีงกัดให้ไปรายงานข่าว ควรติดตามประเมินสถานการณ์การชุมนุมอย่างใกล้ชิด และสวมใส่อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่องค์กรจัดให้และสวมปลอกแขนของสื่อที่ออกโดย ๖ องค์กรวิชาชีพสื่ออยู่ตลอดเวลา ในการรายงานข่าวพึ่งระมัดระวังภาษา ถ้อยคำ และการแสดงออก ที่จะไม่ให้นำไปสู่การยั่วยุ และเข้าใจผิดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม จนนำไปสู่ความรุนแรงของเหตุการณ์ …

ประกาศ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 4
12/07/18 – 16:44 | ปิดความเห็น บน ประกาศ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 4
ประกาศ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 4

ประกาศ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 4

ขอความร่วมมือสื่อมวลชนและต้นสังกัดในการนำเสนอข่าว กรณีเยาวชนติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
28/06/18 – 15:57 | ปิดความเห็น บน ขอความร่วมมือสื่อมวลชนและต้นสังกัดในการนำเสนอข่าว กรณีเยาวชนติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ขอความร่วมมือสื่อมวลชนและต้นสังกัดในการนำเสนอข่าว กรณีเยาวชนติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

ขอความร่วมมือสื่อมวลชนและต้นสังกัดในการนำเสนอข่าว กรณีเยาวชนติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน… สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอแสดงความห่วงใยในการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนซึ่งลงพื้นที่ปฏิบัติงานจำนวนมาก ในการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง

๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์
2/12/16 – 14:08 | ปิดความเห็น บน ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์
๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์

๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์

ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ ร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
14/10/16 – 11:14 | ปิดความเห็น บน ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ ร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ ร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 3
28/10/15 – 16:44 | No Comment
ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 3

เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 / 2558 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เพื่อทำหน้าที่บริหารงานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ตามธรรมนูญสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. 2552 หมวด 3 ข้อ 13 ให้สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า

ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิก สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
25/06/15 – 13:51 | No Comment
ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิก สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ในการนี้สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ปรับแก้ธรรมนูญสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เพื่อเปิดกว้างในการรับสมาชิกมากขึ้น เพื่อส่งเสริมแนวทางในการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชน ในการนี้จึงขอเชิญชวนท่านส่งใบสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย หมดเขตส่งใบสมัครวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558