Home » ข่าวความเคลื่อนไหวสื่อ

เผยรายชื่อกรรมการสมาคมนักข่าวนักวิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 7 “วิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์” ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯ

Author by 17/09/10No Comments »

วันที่ 5 กันยายน 2553 ผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 7 วาระดำรงตำแหน่งปี 2553-2554 ต่อจากคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าววิทยุฯ ที่มีนายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ เป็นนายกสมาคม ผลปรากฏว่า นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายคลื่นวิทยุ 96.5 บมจ. อสมท “คลื่นความคิด” ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม และมีกรรมการอีก 14 คน เพื่อทำหน้าที่บริหารงานสมาคมฯ ตามข้อบังคับหมวดที่ 3 ข้อที่ 13 ว่าด้วยการดำเนินกิจการของสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าววิทยุฯอีก 14 คนประกอบด้วย

นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม สำนักข่าวทีนิวส์ ตำแหน่งอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ นางสาวโสภิต หวังวิวัฒนา สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ตำแหน่งอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ นางสาวธนานุช สงวนศักดิ์ เนชั่นแชนแนลตำแหน่งอุปนายกฝ่ายวิชาการ นายโกศล สงเนียม บมจ.อสมท ตำแหน่ง อุปนายกฝ่ายบริหาร นางสาวอภิรดี พรเลิศ สำนักข่าว INN ตำแหน่งอุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ นางสาวกรรวี ธัญญะตุลย์ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ตำแหน่ง เลขาธิการ นางสุชาดา ภู่ทองคำ สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ตำแหน่ง เหรัญญิก นายพลภฤต เรืองจรัส สถานีโทรทัศน์ทรูวิชั่นส์ ตำแหน่งนายทะเบียน นายจักรกฤษณ์ ทรัพย์พึ่งสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม ตำแหน่งปฎิคม นายวิชัย วรธานีวงศ์ สื่อมวลชนอิสระ ตำแหน่งประชาสัมพันธ์ นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ สถานีวิทยุ FM. 101 ตำแหน่ง กรรมการฝ่ายต่างประเทศ นางอำมร บรรจง อสมท.(FM 100.5 Mhz.) ตำแหน่ง กรรมการฝ่ายวิชาการ พันเอกธนาธิป สว่างแสง สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5ตำแหน่ง กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ นายอิทธิพันธ์ บัวทอง สถานีโทรทัศน์ทรูวิชั่นส์ ตำแหน่งกรรมการ