Home » ข่าวความเคลื่อนไหวสื่อ

สรุปการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

Author by 25/04/11No Comments »

สรุปการประชุมคณะกรรมการสรรหา
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ครั้งที่ ๑๑
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔
———————————

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา มีการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อลงมติเลือกผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ให้เหลือจำนวน ๒๒ คน สรุปผลดังนี้
ม. ๖ (๑) ด้านกิจการกระจายเสียง (๒ คน)
๑. พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ๒. นางสาวลักษมี ศรีสมเพ็ชร
ม. ๖ (๑) ด้านกิจการโทรทัศน์ (๒ คน)
๑. รองศาสตราจารย์พนา ทองมีอาคม ๒. นายวสันต์ ภัยหลีกลี้
ม. ๖ (๒) ด้านกิจการโทรคมนาคม (๔ คน)
๑. นายชัชวลิต สรวารี ๒. พันเอก นที ศุกลรัตน์
๓. นายรอม หิรัญพฤกษ์ ๔. นายสุพจน์ เธียรวุฒิ
ม. ๖ (๓) ด้านกฎหมาย อันเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (๔ คน)
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทจิรา เอี่ยมมยุรา ๒. นายทวี เส้งแก้ว
๓. นายสงขลา วิชัยขัทคะ ๔. นายสุทธิพล ทวีชัยการ
ม. ๖ (๓) ด้านเศรษฐศาสตร์ อันเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (๔ คน)
๑. นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ ๒. นายพิษณุ เหรียญมหาสาร
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย โถสุวรรณจินดา ๔. นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
ม. ๖ (๔) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน อันเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (๒ คน)
๑. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ๒. นางสุวรรณา จิตประภัสสร์
ม. ๖ (๔) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน อันเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม (๒ คน)
๑. นายนิมิตร์ เทียนอุดม ๒. นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา
ม. ๖ (๕) ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม หรือการพัฒนาสังคม อันเป็นประโยชน์
ต่อการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (๒ คน)
๑. นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ๒. นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล
จึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนได้โปรดเผยแพร่ข่าวตามรายละเอียดข้างต้นต่อไป