Home » กิจกรรมสภาวิชาชีพข่าวฯ

ประกาศ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 2

Author by 15/11/12No Comments »

ประกาศ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 2

ที่ประชุมกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 / 2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เพื่อทำหน้าที่บริหารงานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ตามธรรมนูญสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. 2552 หมวด 3 ข้อ 13 ให้สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย” จำนวนไม่เกิน 19 คน ประกอบด้วย กรรมการที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไม่เกิน 12 คน และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่างๆ อีก 7 คน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 1.นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์      รักษาผู้อำนวยการสำนักข่าว สถานีโทรทัศน์ TPBS  ประธาน สภาวิชาชีพข่าวฯ 2. นายวิวัฒน์ จันทสุวรรณโณ   รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5   รองประธานคนที่ 1 3. นายเจษฏา  อนุจารี           อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงานปฏิบัติการ สภาทนายความ  รองประธานคนที่ 2 4. นายนิพนธ ตั้งแสงประทีป     รักษาการหัวหน้ากองบรรณาธิการ ข่าวภาคกลางฝ่ายข่าวภูมิภาค         เลขาธิการ สำนักข่าวไทย อสมท.                                                                   5. น.ส.ชไมพร คงเพชร            ผช.กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น          เหรัญญิก 6.น.ส.สนมพร ฉิมเฉลิม           ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3       กรรมการ 7.น.ส.เจริญศรี  หงษ์ประสงค์     ผู้อำนวยการส่วนสื่อข่าวและรายการข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย   กรรมการ 8.นายปฏิวัติ วสิกชาติ            ผู้จัดการส่วนงานข่าว  สถานีข่าว TNN 24                                      กรรมการ 9.นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย      ผช.กรรมการผู้อำนวยการสำนักข่าว  สถานีโทรทัศน์และสำนักข่าวT news    กรรมการ 10.นายชุมชัย แก้วแดง     บรรณาธิการอำนวยการข่าว  บริษัท สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น จำกัด           กรรมการ 11.นายประทีป คงสิบ        ผู้อำนวยการฝ่าย  Content & Program สถานีโทรทัศน์ VOICE TV     กรรมการ 12.นายวีระพงษ์  ลิ้มธนสาร        มหาชัยเคเบิล  ผู้อำนวยการข่าว                                                    กรรมการ 13.นายอรินทร์  จิรา                ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนประเทศไทยและรองประธาน         กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 14.ศ.ดร.ถวิล  พึ่งมา               อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง       กรรมการ 15.น.ส.กรรณิการ์  กิจติเวชกุล     กรรมการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค                                                         กรรมการ 16.น.ส.ขวัญระวี  วังอุดม            อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา   ม.มหิดล             กรรมการ 17.ผ.ศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล สึคาโมโต้   อาจารย์ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรรมการ 18.นพ.สุริยเดว  ทรีปาติ        ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล      กรรมการ 19.ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล  รองประธานกรรมการบริหารสายงานข่าวและรายการ สถานีโทรทัศน์ Spring News กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555

(นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์)

ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

Download file >>> ประกาศสภาวิชาชีพข่าวฯ เรื่องรายชื่อและตำแหน่งกรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ สมัยที่ 2